lingua sarda

Home » lingua sarda

Limba sarda: sa Regione sighit a leare tempus. E sunt colados belle 4 annos (de Giuseppe Corongiu)

Cun s’ùrtimu càmbiu de pare de su guvernu regionale in s’assessoradu de sa cultura, totus aiamus isperadu in unu megioru. Gasi est istadu? Sos annos antepostos difatis, cussos ghiados dae Claudia Firino, fiant istados orrorosos pro sa chistione de sa polìtica linguìstica. Su servìtziu limba sarda cantzelladu e acorpadu in intro de su de s’editoria, [...]

15/10/2017|Cultura, Limba|0 Commenti

Sa limba sarda est morende. In Bonàrcadu resonamus de ite fàghere? (de Pepe Coròngiu)

Cun sa de bator editziones de “Sa Festa de sa Limba Ufitziale” chi cominzat oe in Bonàrcadu semus lòmpidos a una làcana de importu pro sa chistione de sa polìtica linguìstica. Est unu momentu dìligu, de importu, chi at a abarrare marcadu in s’istòria. Non ca l’organizat su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale, non ca [...]

23/09/2017|Limba|2 Commenti

Cras e pusti in Bonàrcadu s’addoviat su Movimentu Linguìsticu

Sa chistione feminile de sa limba, sa crisi de s’editoria in sardu e sa contrariedade a su testu ùnicu nou chi su Cussìgiu Regionale est amaniende in contu de polìtica linguìstica. Sunt custos sos temas de sa de bator editziones de sa “Festa de sa Limba Ufitziale” chi b’est in Bonàrcadu sàbadu 23 a merie [...]

22/09/2017|Cultura, Limba, Sardos|0 Commenti

Su CSU a Gentiloni: ratificare sa Carta Europea de sa Limbas a pustis de 17 annos

Su Coordinamentu pro su sardu ufitziale at iscritu una lìtera-apellu a su presidente de su Cussìgiu de sos Ministros pro pedire sa ratìfica de sa Carta Europea de sas Limbas, firma in sas Càmeras dae 17 annos. S’assòtziu de espertos e militantes, ativu dae annos in sas revindicatziones de polìtica linguìstica, est protestende pro custa [...]

03/07/2017|Limba|0 Commenti

Una “lege” noa subra sa limba dannàrgia e clientelare

Sa prima manu de testu unificadu de Lege subra de sa limba sarda, redatada dae sa sutacummisione de sa II Cummissione de su Cussìgiu Regionale de sa Sardigna, est su segundu tentativu fatu male de legiferare subra de sa polìtica linguìstica in custa legisladura malassortada. Giai su sèighi de ghennàrgiu de su 2015 aiant presentadu [...]

09/06/2017|Su Mundu|0 Commenti

A sos Aligheresos praghet faeddare catalanu, como diant chèrrere chi siat insignadu in iscola

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Su 77% de sa popolatzione de s’Alighera cheret connòschere e impreare s’Aligheresu (Catalanu de s’Alighera e su 92,3% est in favore de s’introdutzione de su Catalanu e de su Sardu in s’iscola. Est cantu torrat a pìgiu dae s’inchesta “ Els usos lingüístics a l’Alguer”, [...]

11/05/2017|Su Mundu|0 Commenti

Limba sarda: su CSU pedit torra a su Comitadu de sos Ministros de su Cussìgiu de Europa su raportu contra a s’Itàlia pro pagu tutela de sas limbas minoritàrias

Su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale, una de sas organizatziones prus rapresentativas de su movimentu in favore de sa limba sarda, at iscritu in sas dies coladas una lìtera a su segretàriu generale de su Cussìgiu de Europa Thorbjørn Jagland, torrende a pedire una leada de positzione de su Comitadu de sos Ministros in contu [...]

18/04/2017|Limba|1 Commento

CSU: No a sa lege subra sa limba sarda de su cussigeri regionale Zedda (de Perdu Solinas)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Su Coordinamentu pro su sardu ufitziale, organizatzione de linguistas e ativistas chi s'est distinta in custos annos a favore de s'istandardizatzione de sa limba sarda, iscriet una lìtera aberta a su Presidente de su Cussìgiu Regionale e a su Presidente de sa II Commissione Consiliare [...]

04/04/2017|Limba, Sardos|6 Commenti

Unu fine chida de importu mannu (de Pierfranco Devias)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Custu fine de chida est istadu de interessu mannu. Chenàbura so andadu a Mamujada a s’adòbiu pùblicu organizadu dae Anthony Muroni. In unu aposentu prenu apo pòtzidu iscurtare sas istòrias de pitzocos animosos, chi in tzentros piticos de Sardigna si ostinant a non chèrrere emigrare [...]

15/01/2017|Cultura, Sardos|2 Commenti

Una Cunferèntzia aberta est… aberta, comente narat su nòmine (de Alessandro Mongili)

(Per leggere l'intervento in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Cando cuncordas una cosa comente custa Cunferèntzia Aberta de su Sardu, chi s’at a tènnere in Nùgoro totu sa die de sàbadu chi benit, imparas deaberas it’est sa Sardìnnia e comente “no” funtzionat. Su primu est sa cunfiàntzia s’unu in s’àteru, chi no est meda [...]

13/01/2017|Limba, Sardos|0 Commenti