legge

Home » legge

De historia loci (Istòria de su logu) – riflessione subra sa proposta de Sardos pro s’istòria Sarda in s’iscola (de Frantziscu Casula)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) Premissa: Cumpartu s'ispìritu e sa litera de sa proposta pretzedente de lege de s'Assòtziu Sardos. Tzertu, fàghet a dd'arrangiare e dd'assetiare, ma in in sustàntzia est de cumpartzire e, comente a tale, de ispartzinare e propònnere a su parri pùblicu, a [...]

20/06/2017|Cultura|3 Commenti

S’istoria Sarda in iscola? Sa proposta de su sotziu Sardos

Sa mancàntzia de s’insinnamentu de sas acuntèssidas istòricas de Sardigna est unu vulnus capitale pro su fràigu de una cussèntzia identitària de sos Sardos. S’identidade de unu pòpulu no est unu fatu naturale chi benit dae sas cosas , ma est su resurtadu de unu sèberu de datos, amentos e elementos de connoschèntzia chi sas [...]

17/06/2017|Sardos|7 Commenti

S’Istadu ausente in sos temas de sa vida e de sa morte

Sa boghe sua fiat oramai unu pispisu ammantadu dae su sùlidu afannosu de su respiradore artifitziale. In santandria 2014, cun una lìtera publicada dae Repubblica, Walter Piludu, aiat fatu ischire chi su viàgiu peri sa sèmida infadosa de sa maladia diat èssere acabadu sa die chi s’ùrtimu alenu de sas paràulas suas si nch’esseret istudadu. [...]

04/11/2016|Sardos, Sena categorias|3 Commenti

Petzionis, sa lege irmentigada

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Pentzionis-baby de su Contzillu Regionali? Innui fureiaus abarraus? S’arregordais? In beranu de su 2014 eus gherrau e bintu una batalla de importu mannu. Eus, po ddu nàrriri in craru, custrintu su Palàtziu a scoviai sa beridadi e a si pigai is responsabbilidadis chi ddi cumpetint. [...]

27/10/2016|Sardos|3 Commenti