legge

Home » legge

In Cussìgiu sa lege chi cheret truncare su sardu (de Pepe Corongiu)

Narat su situ de su Cussìgiu Regionale chi su 10 de su mese de abrile s’at a arresonare de una lege in contu de sa disciplina de sa polìtica linguìstica. Est una proposta pesada dae 4 annos chi at comente punna cussa de fàghere sa limba sarda a arrogos. Eja, gasi etotu, a cantos. Finas [...]

05/04/2018|Cultura, Limba|1 Commento

Menù de istiu: normas linguìsticas a issèberu (de Giagu Ledda)

Comente iscriet un'amigu meu a propòsitu de un'artìculu de su consigeri regionale Paolo Zedda chi defensat su testu ùnicu de sa limba sarda: "in cauda venenum". Zedda difatis petzi in s'ùrtimu puntu de s'artìculu mustrat sa finalidade de custa lege: "Gli enti locali, le scuole, le associazioni e i soggetti privati sono tenuti solo ad [...]

26/07/2017|Limba|3 Commenti

Proite naramus chi nono a su Testu Unico de lege pro sa limba sarda (de CSU – Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale)

Su CSU est contràriu a sa proposta de lege pro sa limba sarda chi b’est in Cussìgiu Regionale. S’assòtziu, formadu dae militantes e espertos chi gherrant pro su bilinguismu, narant chi no andat bene custu testu pro su cale ant fatu unu muntone de auditziones in su parlementu de carrera de Roma. A pàrrere de [...]

19/07/2017|Limba|5 Commenti

De historia loci (Istòria de su logu) – riflessione subra sa proposta de Sardos pro s’istòria Sarda in s’iscola (de Frantziscu Casula)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) Premissa: Cumpartu s'ispìritu e sa litera de sa proposta pretzedente de lege de s'Assòtziu Sardos. Tzertu, fàghet a dd'arrangiare e dd'assetiare, ma in in sustàntzia est de cumpartzire e, comente a tale, de ispartzinare e propònnere a su parri pùblicu, a [...]

20/06/2017|Cultura|3 Commenti

S’istoria Sarda in iscola? Sa proposta de su sotziu Sardos

Sa mancàntzia de s’insinnamentu de sas acuntèssidas istòricas de Sardigna est unu vulnus capitale pro su fràigu de una cussèntzia identitària de sos Sardos. S’identidade de unu pòpulu no est unu fatu naturale chi benit dae sas cosas , ma est su resurtadu de unu sèberu de datos, amentos e elementos de connoschèntzia chi sas [...]

17/06/2017|Sardos|7 Commenti

S’Istadu ausente in sos temas de sa vida e de sa morte

Sa boghe sua fiat oramai unu pispisu ammantadu dae su sùlidu afannosu de su respiradore artifitziale. In santandria 2014, cun una lìtera publicada dae Repubblica, Walter Piludu, aiat fatu ischire chi su viàgiu peri sa sèmida infadosa de sa maladia diat èssere acabadu sa die chi s’ùrtimu alenu de sas paràulas suas si nch’esseret istudadu. [...]

04/11/2016|Sardos, Sena categorias|3 Commenti

Petzionis, sa lege irmentigada

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Pentzionis-baby de su Contzillu Regionali? Innui fureiaus abarraus? S’arregordais? In beranu de su 2014 eus gherrau e bintu una batalla de importu mannu. Eus, po ddu nàrriri in craru, custrintu su Palàtziu a scoviai sa beridadi e a si pigai is responsabbilidadis chi ddi cumpetint. [...]

27/10/2016|Sardos|3 Commenti