italia

Home » italia

Su mundu nou in su benidore

"Nois cherimus una sotziedade sotzialista chi currispondat a sas cunditziones de su Logu nostru, chi rispetet totu sas libertades cunsacradas dae sa Costitutzione, chi siat fundada in una pluralidade de partidos, in su cuncursu de fortzas sotziales diferentes. Una sotziedade chi rispetet totu sas libertades, francu una: sa de isfrutare su traballu de àteros èsseres [...]

11/12/2016|Su Mundu|4 Commenti

Asfaltu a sos pòpulos diferentes: s’Italia no est s’Isvìtzera (de Giuseppe Melis)

Cada òmine naschet in unu logu. Cussu logu est, a su matessi tempus, territòriu cun persones chi sunt in cue e nche bivent. Intre òmine e territòriu si creat unu ligàmene chi creschet cunforma a su leare atinu de su chi est e est istadu cussu territòriu che a cunsonu de ispàtziu istòricu, geogràficu, antropològicu. [...]

30/11/2016|Su Mundu|1 Commento

Ite est su “Chenàbura Nieddu”?*

Su "Chenàbura Nieddu". Totus nde faeddant, medas costumant a nde praticare sas còmporas, ma pagos nde connoschent su significu e s'orìgine. Sende chi est una chistione de contu non istremenadu, pro nde leare custa curiosidade bastat a isparghinare su chi si podet imbènnere in artìculos de sa retza, mescamente in sas entziclopedias in linia. Su [...]

25/11/2016|Su Mundu, Sena categorias|0 Commenti

Su CETA: s’acordu intre Cànada e Unione europea subra su cummèrtziu lìberu (de Maurizio Carta)

Un’abatu galu non cumpletadu in unu risiko econòmicu mondiale a “geometria variàbile”. Si nde intendiat arresonare giai dae su 2004 in Ottawa, tzitade canadesa, de s’apretu de un’acordu commertziale in contu de cuncàmbias lìberas intre Cànada e Unione Europea. B’at chertu annos e annòrios a negòtziu, dae su 2009 finas a sos congruos cun sas [...]

25/11/2016|Su Mundu|0 Commenti

Sa Fusione Perfeta de su 1847 e sa (possìbile) Fusione Finale de su 4 de nadale: analogias (de Frantziscu Casula)

Su 29 de onniasantu chi lompet ricurret su de 169 anniversàrios de sa Fusione Perfeta de sa Sardigna cun is istados sabàudos de terramanna; in tames chi su 4 de su mese de nadale imbeniente, chi a dolu mannu binchet su Sissi, diamus a podere assistire a sa Fusione Finale de s'Ìsula cun s'Istadu italianu. [...]

Referendum, mobilitatzione galana. Ma de sos chi no ant aficu nemos s’apensamentat

Dae cras, in fines, sos sondàgios pro averguare chie at a bìnchere su referendum costitutzionale de primos de nadale ant a èssere proibidos. Sa campagna eletorale at a sighire in TV, in sas pratzas, in sas retzes sotziales, in sas assembleas. Custas ùrtimas sunt istadas sa nova prus galana cunforma a su passadu prus reghente. [...]

18/11/2016|Su Mundu|2 Commenti

Su parègiu de bilantzu est a beru un’idea bona? (de Valentina Pasquali)

Su de su parègiu de bilàntziu est cuntzetu turmentosu a cumprire a manera esata, a esempru, est diversu meda a ddu pensare isceti che a sa diferèntzia intre intradas e bessidas in unu annu determinadu o, mègius, cunforma a su Pil natzionale o, galu, a s'àndala istòrica de su dèpidu pùblicu de su Istadu mentovadu. [...]

15/11/2016|Economia|3 Commenti

Su dèpidu pùblicu creschet finas cun su parègiu de bilantzu (de Maria Ignazia Massa)

Torramus a mòere dae su parègiu de bilantzu. Nemos diat a àere pòtzidu otènnere ispidales, iscolas, caminos, trasportos si esseremus istados custrintos a su parègiu de bilantzu dae s’intrada in vigèntzia de sa Costitutzione. S’Istadu chi at atzetadu custa rechesta at a àere finas logradu su reconnoschimentu de s’Europa, ma at lassadu pèrdere sos bisòngios [...]

15/11/2016|Economia|13 Commenti

Una terra chi no pranificat bived a sa giorronada (de Tore Sanna)

Una natzione chi non pranificada, non tenet modellu econòmicu e bivet a sa giorronada o mègius campat dae su cantu de sa musca pro espressare craru su dramma chi semus bivende. Cun su CAF est incumentzada s'òpera de isciùsciu de s'indùstria italiana, sighida a pustis puru dae is guvernos de onni colore; cun su guvernu [...]

09/11/2016|Corrias|5 Commenti

Puite tocat a nàrrere chi emmo

Chie at nadu chi dae s’industria de sa massaria non si podet campare? In sas dies passadas, apo iscritu calchi “nono” chi, lassende a un’ala sos apretos e sos bisonzos de su mamentu, devimus agatare su corazu de nàrrere, pro non tenner nois puru sa neghe de sos disacatos de oe in die e de [...]

24/10/2016|Agroindustria, Corrias|10 Commenti