indipendenza

Home » indipendenza

Adesione in sardu a su Patu pro s’indipendèntzia catalana in sardu (de Giagu Ledda)

S'agatat finas una versione in sardu de su manifestu chèrfidu dae Guvernu e Parlamentu catalanos pro sustènnere su referendum pro s'indipendèntzia dae s'Ispagna. Est in s'indiritzu web https://pacteperlreferendu.cat/ e l'ant fata sos de su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale, assòtziu de espertos e ativistas chi, dae su 2014, òperant in s'ìsula in defensa de su [...]

19/03/2017|Su Mundu|0 Commenti

Autodeterminatzione? Bastat pàrreres, immoe serbint ideas (de Màssimu Cossu)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Su fronte sardu chi càstiat a una prus ampra interpretatzione de s'autonomismu, de s'autodeterminatzione e a sa indipendèntzia est bàriu a beru. Totus is movimentos sensìbiles a custu tema tenet unu pàrrere issoro intro a una mirada larga e generale. A beru est traballosu a [...]

18/03/2017|Sardos|1 Commento

Su bisu simple de torrare a iscrìere s’Istatutu Ispetziale Sardu (de Claudia Zuncheddu)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Cun s’Istatu Ispetziale Sardu de su 1948, s’Istadu italianu at dadu a sa Regione Autònoma de sa Sardigna (chi protzedit a manera direta dae s’aparadu istitutzionale suo) s’illusione de pòdere gestire s’Autonomia sua etotu. De fatu, 70 annos como, s’ùnica cuntzessione est istada cussa de [...]

16/02/2017|Sardos|2 Commenti

Una indipendentzia noa (de Saimen Piroddi)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto)   Indipendentismu. Un’utopia at a èssere? “s'Itàlia est una e indivisìbile”. Comente si faghet? Non siat a pensare a sa Còrsica comente fiat in s’agabbu de sos annos '80. Belle gasi li tèngio semper prus pagu istima a s’Istadu italianu. E non ca sas polìticas [...]

01/02/2017|Sardos|1 Commento

Duas paraulas a s’indipendentismu sardu (de Angelo Giuseppe Pisani)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Itte diada tennede de ‘essede o de no essede custa nostra Sardigna, bella e disgrasciada, zente meda parede chi l’iscada. Calicunu prefferidi a l’iscriede fintzasa in sos muroso, impittende sempre formas negatovasa commente “ Sardigna no est..” o dende oldinese comente “A fora..”. Cando in [...]

25/01/2017|Su Mundu|2 Commenti

Un’Istadu Sardu? Un’arresonamentu a boghe arta (de Vittorio Sella)

  (Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Un’Istadu Sardu? Un’arresonamentu a boghe arta a pitzu de sas riflessiones fundudas subra de su valore de s’indipendèntzia segundu Davide Casu e Vittorio Sechi. Sas riflessiones fitianas subra de s’indipendèntzia de sos sardos sunt unu tema de atualidade chi torrat in sas discussiones chi [...]

15/01/2017|Su Mundu|8 Commenti

Sa prima Indipendèntzia est in sa conca (de Vittorio Sechi)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Unu podet èssere a beru identitàriu e, in su matessi tempus, abertu a su mundu. Indipendèntzia non cheret nàrrere a s’inserrare, annugiados, in intro de làcanas piticas, defensende caràteres ispetzìficos chi, in intro de sa fortalesa fraigada pro lis dare amparu, imbetzes de èssere esaltadas [...]

14/01/2017|Sardos|4 Commenti

Su coràgiu de s’indipendèntzia (de Davide Casu)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Fatu fatu, cando biàgiu peri custa terra, prefèrgio is bias lentas de a intro, in ue s'ogru si nde torrat a apoderare de su logu, e ddu ispriculat, ddu forrogat. A bellu a bellu comente colant is chilòmetros, is paesàgios si ponent in fatu, e [...]

12/01/2017|Su Mundu|5 Commenti

Sa sardismu no est po totus (de Roberto Mette)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Apo leghidu chin meda piaghere s’articulu subra su “sardismu licuidu” de Vittorio Sella. Bellu articulu abberu! E in pius chi est bellu, est de cumpaltire in totu. In su mese de santaine de su 2013, chin unu articulu publicadu in su situ ufitziale de su [...]

10/01/2017|Sardos|13 Commenti

Su fronte de s’autodeterminatzione e sas làcanas fortes de pònnere

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Est como pagora chi m'at preguntau e cale depet èssere - a parre meu de osservadore - sa làcana de una proposta in chistione de autodeterminatzione, bonuguvernu e modernizatzione de Sardigna, alternativa a sa de is Polos betzos italianos, in ocasione de is eletziones regionales [...]

05/01/2017|Su Mundu|7 Commenti