indipendenza

Home » indipendenza

Sena s’Europa, nen sustenibilidade ne indipendèntzia (de Sergio Diana)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) A pustis de su meledu atentu, intro in sa dibata reghente subra sustenibilidade/indipendentismu e àteru, ospitadu dae Anthony Muroni in su blog suo. Apo lèghidu cun interessu sas opiniones de Cristiano Sabino, de Bustianu Cumpostu, de Anthony Muroni, Vito Biolchini e de Alessandro Mongili, e [...]

29/04/2017|Su Mundu|15 Commenti

Caro Biolchini, l’indipendenza (dal partito del centralismo e della corruzione) è la chiave di tutto (di Cristiano Sabino)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto)   ++ la versione in lingua sarda è in fase di elaborazione ++

26/04/2017|Su Mundu|0 Commenti

Non fachet a ponnere s’abba frisca a su postu de sa madrighe (de Bustianu Cumpostu)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Est sa sustenibilidade (e non s'indipendentismu) su cuntzetu crae pro una proposta polìtica in Sardigna, narat Vito Biolchini. Non cumprendo si siat unu isetu, un'esortzismu o unu tentativu de che torrare, a poderiu, su riu de sa cultura polìtica sarda in su letu de s' [...]

26/04/2017|Su Mundu|0 Commenti

Sa Sardigna, pro torrare a nàschere, tenet bisòngiu de cambiamentos mannos e discontinuidade

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) A diferèntzia de Alessandro Mongili, non tèngio resones medas pro cunfiare in sas anàlisis de Vito Biolchini. Lu reconnosco comente interlocutore, ma tèngio in mente sas positziones chi at leadu in custos annos. Isco su chi at fatu pro boicotare e torrare a risos de [...]

24/04/2017|Su Mundu|4 Commenti

Sustenibilidade de ite, o Vito istimadu? (de Alessandro Mongili)

M’agradat Vito Biolchini, pro s’intelligèntzia sua. Mi praxent is persones chi espressant pròpiu su chi pensant, in unu logu in ue custa cosa no si perdonat e faet iscàndalu. Però, no seo de acòrdiu cun s’ùrtimu artìculu cosa sua, pròpiu pro nudda, Incumentzo dae s’assertu primàriu de s’arrexonu suo, chi isse definit “craru meda” ma [...]

24/04/2017|Su Mundu|2 Commenti

Adesione in sardu a su Patu pro s’indipendèntzia catalana in sardu (de Giagu Ledda)

S'agatat finas una versione in sardu de su manifestu chèrfidu dae Guvernu e Parlamentu catalanos pro sustènnere su referendum pro s'indipendèntzia dae s'Ispagna. Est in s'indiritzu web https://pacteperlreferendu.cat/ e l'ant fata sos de su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale, assòtziu de espertos e ativistas chi, dae su 2014, òperant in s'ìsula in defensa de su [...]

19/03/2017|Su Mundu|0 Commenti

Autodeterminatzione? Bastat pàrreres, immoe serbint ideas (de Màssimu Cossu)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Su fronte sardu chi càstiat a una prus ampra interpretatzione de s'autonomismu, de s'autodeterminatzione e a sa indipendèntzia est bàriu a beru. Totus is movimentos sensìbiles a custu tema tenet unu pàrrere issoro intro a una mirada larga e generale. A beru est traballosu a [...]

18/03/2017|Sardos|1 Commento

Su bisu simple de torrare a iscrìere s’Istatutu Ispetziale Sardu (de Claudia Zuncheddu)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Cun s’Istatu Ispetziale Sardu de su 1948, s’Istadu italianu at dadu a sa Regione Autònoma de sa Sardigna (chi protzedit a manera direta dae s’aparadu istitutzionale suo) s’illusione de pòdere gestire s’Autonomia sua etotu. De fatu, 70 annos como, s’ùnica cuntzessione est istada cussa de [...]

16/02/2017|Sardos|2 Commenti