Emilio Floris

Home » Emilio Floris

Tzerachias militares, lìtera aberta a su senadore Floris (de Cristiano Sabino)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Senadore Floris istimadu, li iscrio in mèritu a s’interrogatzione parlamentare urgente, de sa cale est peri firmatàriu. Est comente chi lu sia bidende s’ispantu suo cando at a retzire custa lìtera mea, ma li iscrio che sardu a sardu, ca so curiosu a beru de [...]

24/03/2017|Sardos|6 Commenti