elezioni

Home » elezioni

Unu càbudu sardu, sardista e indipendentista pro eligere senadores foras dae is grupos italianos

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) In s'ora chi medas pensant a is Regionales 2019, deo so cumbintu dae tempus chi s'atòbiu de fundamentu pro una rivolutzione polìtica in Sardigna siat cussu de is eletziones polìticas 2018. Totus narant chi est como chi ddoe at su terrinu [...]

16/08/2017|Su Mundu|20 Commenti

Comente eletore mèdiu naro: so infadadu e istracu, est ora de cambiare (de Alberto Filippini)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore)   Lu cunfesso, so giai infadadu; pro èssere pretzisos, infadadu e istracu. So infadadu ca, a a parte sa chistione de cando b’ant a èssere sas eletziones in Sardigna, isco giai, a minudu, ite ant a nàrrere e ite licoreddos ant [...]

01/06/2017|Su Mundu|10 Commenti

Contròrdine: si la finimus cun custa befe est mègius

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Oe nos semus ischidados cun un’assessore de sa Giunta Pìgliaru - Paolo Maninchedda, ghia de referèntzia de unu grupu consiliare cumpostu dae chimbe persones – chi faghet s’opositzione a sa majoria, imputende-li in pràtica de no àere mai fatu s’opositzione a su guvernu romanu, chi [...]

02/02/2017|Sardos|1 Commento

Chi s’apèrgiant is chentu frailes (de Cristiano Sabino)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Unu Fronte Democràticu pro sa Sardigna. Si nde pesat una dibata de interessu subra su perìmetru chi diat depere àere su fronte pro sa auto-determinatzione in is eletziones regionales imbenientes. Su fatu mi interessada pro duos motivos. Antis che totu ca sa dibata si nde [...]

19/01/2017|Sardos|2 Commenti

Eletziones antetzipadas: unu trastocu de transire

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) So unu de cuddos chi non ponent aficu in s'ipòtesi de eletziones antitzipadas. A primu ca ispero chi su presidente Frantziscu Pigliaru sanet luego e torret a traballare. E posca ca so seguru chi is ùnicos a is cales diat cumbènnere – est a nàrrere [...]

18/01/2017|Sardos|7 Commenti

Faeddamus de traballu e de una Sardigna noa

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto)   Sa Nuova Sardegna chi est in edìcula oe, faghende, a pàrrere meu (de seguru in bona fide) una faddina in sa valutazione sua, ponet custu tìtulu “la disoccupazione, nell’Isola, è in calo”. Custu assuntu diat èssere giustificadu dae sos datos chi sunt essidos a [...]

18/12/2016|Sardos|11 Commenti

Bastat cun sos gioghitos, su manifestu est semper a dae in antis de sa ghia

Unu maistru meu sèneghe m’ammentaiat semper chi non tocat mai a los chircare meda. E puru sos mentovos, a bias, podent agiuare a torrare a sestare sos pensos. Duncas est pretzisu a ammentare chi si Eràclitu sententziaiat chi “sa beridade punnat a si cuare”, s’economista e sotziòlogu Vilfredo Pareto – una pariga de sèculos a [...]

14/12/2016|Sardos|3 Commenti

Limba e natzione Navajo in sa democratzia americana (de Sarvadore Serra)

In ue b’at prus democratzia, in Itàlia o in Amèrica? Si ndre podet arresonare meda. De seguru in Amèrica b’at prus cussideru de sas minorias linguìsticas. Pro nàrrere, su guvernu de sos Istados Unidos reconnoschet sa limba e sa Natzione Navajo. Su guvernu italianu, cun sa L. 482/99, ammitet sa tutela de sa limba e [...]

07/11/2016|Limba, Sardos|1 Commento