cabras

Home » cabras

Su cuntratu intre sa Cresia e su Comune de Crabas cheret isbalidadu (de Portolu Porcheddu)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Semus istados in Monte Prama cun d'una delegatzione de s’Assòtziu “Sardigna nostra” in die 24 de cabudanni 2016 pro bisitare su giassu. Cun ispantu e iscunfortu amus cunstatadu chi su gantzellu fiat serradu e chi in s’ala destra de s’iscavu a ogros a s’istradone provintziale [...]

21/03/2017|Su Mundu|7 Commenti

Su chi abarrat de su Pd sardu (de Yuri Marcialis)

(Per leggere l'intervento in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Eris in Aristanis s’est fata sa diretzione regionale de su PD. Sa situatzone chi in antis fiat anòmala, a pustis s’est iscobiada finas surreale. Est parta dae luego anòmala ca sa cunvocatzione est istada imbiada dae su Garante chi a manera naturale nd’at detzisu s’òrdine [...]

10/01/2017|Sardos|1 Commento

Una fine chi fiat giai iscrita

Non semus meravigiados, ca sa fine fiat annuntziada. B’aiat unu muntone de cosas chi s’ischiant dae meses. Sa prima: s’aeroportu de S’Alighera fiat tecnicamente fallidu e cheriat privatizadu. Pro ite? Tropu dipendentes (sa matessi paristòria de cada azienda de Sardigna, cun sos orgànicos crèschidos dae sa polìtica), tropu sos costos e tropu pagos sos balàngios. [...]

28/11/2016|Economia, Siendas|5 Commenti

Sos Gigantes, sos Sardos e su museo chi no b’est

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Gràtzias, Gigantes caros. Una lode sintzera ca pro meressimentu bostru, pro sèculos sepultados a suta de terra in su Campidanu de Cabras, in custa Sardigna nostra torramus a faeddare de Cultura. Ddu faghimus cun s’istile antigu nostru, chi est ancora prus singulare gràtzias a su [...]

31/10/2016|Cultura, Sardos|10 Commenti

Su PD, su garante commissàriu, su monocolore e sas currentes

In Sardigna bi tenimus unu partidu de massa organizadu ebbia, isparghinadu, tostu, erederu làrganu e pagu simigiante, de sos chi fiant sos Partidos chi ant fatu s’istòria de sa Repùblica. In medas, cussas formatziones las ammentant – in negativu – pro sas disgeniaduras issoro, ismentighende-si su chi de bonu ant rapresentadu, acumprende su detadu de s’artìculu [...]

23/10/2016|Su Mundu|10 Commenti