Duos cunsideros a propòsitu de bilinguismu (de Giagu Ledda)

Chèrgio fàghere duos cunsideros a propòsitu de su bilinguismu. Su significadu de custu tèrmine cun su tempus est divènnidu unu mitu, un’allùinu; deo penso però chi si tratet de una tragèdia. In custos ùrtimos tempos si nd’arresonat meda sena tènnere crara sa definitzione de su tèrmine. Apo a chircare de l'acrarire. Su bilinguismu est una [...]