autodeterminazione

Home » autodeterminazione

Autodeterminatzione? Bastat pàrreres, immoe serbint ideas (de Màssimu Cossu)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Su fronte sardu chi càstiat a una prus ampra interpretatzione de s'autonomismu, de s'autodeterminatzione e a sa indipendèntzia est bàriu a beru. Totus is movimentos sensìbiles a custu tema tenet unu pàrrere issoro intro a una mirada larga e generale. A beru est traballosu a [...]

18/03/2017|Sardos|1 Commento

Comintzet su diàlogu intre fortzas natzionalistas: nois proponimus unu mètodu(de Pierfranco Devias)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) No isco si sos tempos sunt acumpridos pro ipotizare un'alleàntzia natzionalista manna e no apo sa possibilidade, nè deo nè nemos, de l'apostivigare a priori. Mi creo imbetzes chi sos tempos siant acumpridos pro incaminare una istajone de diàlogu intre sas fortzas natzionalistas sardas. Premito [...]

26/02/2017|Sardos|5 Commenti

Cumintzo a bi crèere a beru (de Vittorio Sechi)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Pro impinnos leados dae prima, no apo pòdidu pigare parte a su cunvegnu fatu in Tàtari s’11 de freàrgiu pro faeddare de “deretos de sos sardos in su de XXI sèculos”. Interessadu a sa chistione, m’apo leadu su pistu de lèghere cun contivìgiu su resumu [...]

16/02/2017|Sardos|2 Commenti

Pònnere in su tzentru sa Sardigna, in foras dae ogni “ismu” (de Alberto Filippini)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) In s'ora de cunsideros personales subra sa chistione de s'auto-determinatzione in Sardigna, depo fàghere una premissa netzessària chi rapresentat- de fatu – una cunfessione: de avesu non m'agradant is “istas” e is “ismos” e, duncas, finas subra custa allega mi serro comente un'eritzone, sena mancu [...]

27/01/2017|Sardos|6 Commenti

Chi s’apèrgiant is chentu frailes (de Cristiano Sabino)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Unu Fronte Democràticu pro sa Sardigna. Si nde pesat una dibata de interessu subra su perìmetru chi diat depere àere su fronte pro sa auto-determinatzione in is eletziones regionales imbenientes. Su fatu mi interessada pro duos motivos. Antis che totu ca sa dibata si nde [...]

19/01/2017|Sardos|2 Commenti

Eletziones antetzipadas: unu trastocu de transire

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) So unu de cuddos chi non ponent aficu in s'ipòtesi de eletziones antitzipadas. A primu ca ispero chi su presidente Frantziscu Pigliaru sanet luego e torret a traballare. E posca ca so seguru chi is ùnicos a is cales diat cumbènnere – est a nàrrere [...]

18/01/2017|Sardos|7 Commenti

Sa sardismu no est po totus (de Roberto Mette)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Apo leghidu chin meda piaghere s’articulu subra su “sardismu licuidu” de Vittorio Sella. Bellu articulu abberu! E in pius chi est bellu, est de cumpaltire in totu. In su mese de santaine de su 2013, chin unu articulu publicadu in su situ ufitziale de su [...]

10/01/2017|Sardos|13 Commenti

Chenàbura addobiade in Mamujada, amus a faeddare de una Sardigna prus giusta e moderna

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Duos meses e mesu pustis de s'addòbiu de su Teatru Màssimu de Casteddu- die e logu chi amus comintzadu a pònnere a disponimentu unu logu fìsicu de addòbiu in unu logu virtuale comente internet - su blog anthonymuroni.it addòbiat sos territòrios. O, mègius, respondet a [...]

08/01/2017|Corrias|3 Commenti

Sos sardismos de manera (de Vittorio Sella)

Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Creo chi abbaidende a s’arrenou de su cunsigiu regionale, siat de pònnere in contu una ischidada de su sardismu. Non at a èssere sa prima borta chi custu at a cumbinare. Bastu de ammentare sas isperièntzias de como pagu tempus, cando su sardismu bolàntigu at [...]

08/01/2017|Su Mundu|6 Commenti

Podimus firmare sa peste ma nos devimus mòvere lestros: una risposta a Niccolò Migheli (de Cristiano Sabino)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Niccolò Migheli cun s'artìculu suo "Sa lòmpida de s’Orban in belludeddu podet èssere acanta" iscriet a pitzu de unu tema chi no est de pagu importu e chi, a una letura prus atenta, bidimus chi sunt duos temas a su matessi tempus: sa tendèntzia a [...]

07/01/2017|Su Mundu|2 Commenti