autodeterminazione

Home » autodeterminazione

Sa dibata subra sa lege urbanìstica est prus trista de sa matessi lege urbanìstica

Custu est su giassu in limba Sarda. Per leggere l'articolo in italiano, clicca sulla bandiera in alto, scegliendo l'opzione del tricolore. Su resurtadu de sas eletziones de su 4 de martzu no at insignadu nudda, nen lu podiat fàghere. No est tempus de analisis sèrias o de visiones de prospetiva. Est prus su momentu de [...]

18/03/2018|Autodeterminatzione|9 Commenti

Sa visione mea “noa” autodeterminada (de Pino Ladu)

Che a bois, totus, cust’annu apo votadu pro sa prima borta Progetu Autodeterminatzione. Che a unos cantos de bois fortzis custu est su primu votu meu a una lista autonomista. Creo chi s’autoderminatzione siat unu percursu de cussèntzia. Pro medas annos mi so impinnadu in su campu de su sotziale e de sos sòtzios, creende [...]

12/03/2018|Autodeterminatzione|1 Commento

Lìtera a un’eletore chi diat chèrrere siat protestare siat votare “ùtile”

Custu est su giassu in limba Sarda. Per leggere l'articolo in italiano, clicca sulla bandiera in alto, scegliendo l'opzione del tricolore. “Cun bois, como, diamus ispèrdere su votu. Mègius sos grillinos como e bois in sas Regionales”. Eletore discuntentu istimadu, chi cheres imbiare unu messàgiu de botzadura a sos partidos traditzionales, ma times a ispèrdere [...]

11/02/2018|Autodeterminatzione|8 Commenti

Una revolutzione federalista, cun sas comunas pro guvernare sa Regione

Custu est su giassu in limba Sarda. (Per leggere l'articolo in italiano, clicca sulla bandiera in alto, scegliendo l'opzione del tricolore) Una reforma de s'Istatutu fundada subra su federalismu internu: custu at a èssere unu de sos puntos fundamentales chi Progetu Autodeterminatzione nche cheret pònnere in s'agenda de su Parlamentu e de su Cunsigiu. Si [...]

22/01/2018|Autodeterminatzione|7 Commenti

Corsica, Intervista a Eric Simoni (de Simone Maulu)

Custu est su giassu in limba Sarda. (Per leggere l'articolo in italiano, clicca sulla bandiera in alto, scegliendo l'opzione del tricolore) A unu mese dae sa vitòria de su grupu indipendentista/autonomista a sas eletziones territoriales i Còrsica, chi at tentu prus de su 56% de sos votos, apo intregadu calicuna pregunta a su segretàriu de [...]

22/01/2018|Su Mundu|0 Commenti

Martis 16 de Maju, sit-in contra s’ocupatzione militare e sa preitza de sa Giunta

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) S'esertzitatzione militare narada “Mare Aperto 2017” est unu avantzamentu in negativu in s'istòria de is esertzitatziones militares in Sardigna. Mancari sa dimensione esagerada de demàniu e servitù militares giai a disponimentu, custa esertzitatzione – chi at a addurare finas a su 20 de maju – [...]

11/05/2017|Sardos|0 Commenti

Is sardistas de Thiniscole: “Acarada e aunida cun chie at unu progetu pro sa Sardigna”

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Dae sa setzione de su PsdAz de Thiniscole ritzemus e publicamus. S'Acontèssida de su 25 de su mese de martzu coladu, promòvida e cuncordada de sa Setzione de su P.S.d’Az. “Luisu Ozanu” de Thiniscole, at istadu de importu mannu, pro bisuras meda superiore a cantu [...]

24/04/2017|Sardos|2 Commenti

Autodeterminatzione? Bastat pàrreres, immoe serbint ideas (de Màssimu Cossu)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Su fronte sardu chi càstiat a una prus ampra interpretatzione de s'autonomismu, de s'autodeterminatzione e a sa indipendèntzia est bàriu a beru. Totus is movimentos sensìbiles a custu tema tenet unu pàrrere issoro intro a una mirada larga e generale. A beru est traballosu a [...]

18/03/2017|Sardos|1 Commento