Sena categorias

Home » Sena categorias

Pro una pastorìtzia e un’economia sarda, ddoe at bisòngiu de una polìtica chi ascurtet su cumpartu (de Fabio Argiolas*)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare il tricolore) Merculìs coladu, in su Tzentru Cungressos "L'Anfora" in Tramatza, ddoe at istadu s'assemblea de prus importu e partecipatzione de is pastores sardos lòmpidos dae s'ìsula intrea, chi pedint a sa Regione un'impignu formale e non paràulas feti. Denùntziant, a boghe arta, [...]

18/07/2017|Sena categorias|2 Commenti

Agricultura e sartu, tocat a mudare de caminu

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) S'Agricultura est una resursa istratègica de custa terra e podet rapresentare ocasione de creschimentu. Ma est cunvintzione de chie iscriet chi non semus a livellu agrìculu generale, agoa in contu de mecanizatzione e/o trasformatzione produtos e/o capatzidade de fàghere e traditzione [...]

03/07/2017|Economia, Sena categorias|1 Commento

Sa metafenomenologia de su ratzista colonizadu

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Leade su preju de su petròliu e pregontade-bos proite in custu momentu istòricu est gasi bàsciu. Chie at detzisu de l’abbasciare, pro ite e chie l’at fatu a dugone? No in tamen sas decratziones ufitziales, faghet cumbèniu meda siat a sos Istados Unidos chi a [...]

24/03/2017|Su Mundu, Sena categorias|2 Commenti

Su fronte de s’autodeterminatzione e sas làcanas fortes de pònnere

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Est como pagora chi m'at preguntau e cale depet èssere - a parre meu de osservadore - sa làcana de una proposta in chistione de autodeterminatzione, bonuguvernu e modernizatzione de Sardigna, alternativa a sa de is Polos betzos italianos, in ocasione de is eletziones regionales [...]

07/01/2017|Su Mundu, Sena categorias|2 Commenti

S’agricoltura 2.0

Sighimus su biàgiu nostru a s'iscoberta de is istòrias seberadas dae su situ Oxygen 26, chi paris a su giornalista Nicolau Ferrero, is meses passados ddas at regortas in is sitos internet de is sotziedades chi sunt istudiende is làcanas noas de s'agricultura “possìbile”. Ddas torramus a propònnere a sa comunidade pitica de is letores [...]

Cussu “Postale” chi si cramat disìgiu (de Simonetta Corongiu)

Càpitat galu in su 2016 chi 7 pipios de sas Borgadas de Làconi, distantes finas a 15 chilòmetros dae sa bidda, non potzant andare a iscola cun regularidade. Pro ite? Sa Comuna in s'annu iscolàsticu 2016-2017 at cantzelladu su servìtziu de traspostu iscolàsticu, cun sa motivatzione chi s'Istadu e sa Regione ant reduidu sos fundos [...]

04/12/2016|Sardos, Sena categorias|0 Commenti

Maria Elena, Sa Nostra Sennora Pellegrina (de Francu Ventura)

Fiat s'annu de gràtzia 1948. S'Italia fiat partzida in duos, a manera polìtica e finas ideològica. Is eletziones de su 18 de abrile pro su annoamentu de su Parlamentu depiant detzidere su benidore de su Paisu nostru: abarrare cun s'Otzidente liberale, democràticu e cristianu o cun s'Unione Soviètica comunista, tirànnica e àtea. In curtzu, sa [...]

02/12/2016|Su Mundu, Sena categorias|7 Commenti