Sardos

Home » Sardos

Is fèstival literàrios in Sardigna (de Giuanna Dessì)

Cando fia pipia problemas subra sa, o is, limbas non di ddoe aiat, in domo si faeddaiat sardu feti e in iscola italianu feti (o casi), e deo creia, e mi pariat, chi in domo de is àteros puru esseret istadu su matessi. Non m'ispantaiat s'ausèntzia de libros in sardu, ca in capas mancu nde [...]

13/07/2017|Cultura|9 Commenti

Su CSU a Gentiloni: ratificare sa Carta Europea de sa Limbas a pustis de 17 annos

Su Coordinamentu pro su sardu ufitziale at iscritu una lìtera-apellu a su presidente de su Cussìgiu de sos Ministros pro pedire sa ratìfica de sa Carta Europea de sas Limbas, firma in sas Càmeras dae 17 annos. S’assòtziu de espertos e militantes, ativu dae annos in sas revindicatziones de polìtica linguìstica, est protestende pro custa [...]

03/07/2017|Limba|0 Commenti

Canto apo imparadu in Ulìana e canto ispero chi Sardos potzat fàghere

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) Depo iscoviare chi in Ulìana no ischia a beru de in ue incumentzare. Ddoe fiant unas cantas preguntas donende furriotos in conca, un'iscuta antis chi Cenceddu Palimodde - istòricu restoradore e animadore culturale, isportivu e sotziale de bidda sua e de [...]

29/06/2017|Sardos|6 Commenti

“Mortu in die nòdida”, su turmentu chi si rinnovat

(Bogadu dae sa letura pùblica chi at acumpangiadu is presentatziones de su libru “Il sangue della festa – Mortu in die nòdida”) Cando fiat pitzinneddu, in Tresnuraghes - ca deo puru comente a Jaime, so pesadu in Tresnuraghes - tenia un'amigu, antis fiat amigu de babbu meu, chi m'aiat sena chèrrere fatu meledare in contu [...]

26/06/2017|Cultura|3 Commenti

Polìtica mala in Sardigna (de Màssimu Dadea)

(S'artìculu ddu publicamus cun su permissu de s'autore e de su situ web manifestosardo.org) In Sardigna, su sistema polìticu est malàidu. Non diat pòdere essere àteru bistu chi su Consìgiu regionale, sa Giunta Regionale e su Presidente suo sunt su produtu illegìtimu de una lege eletorale in-costitutzionale; chi una parte de importu de sa classe [...]

22/06/2017|Sardos|3 Commenti