Sardos

Home » Sardos

Eraclito, Devias e s’ambiente (de Francesco Casula)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) Su Partidu indipendentista LIBE.R.U organizat e ghiat unas cantu batallas in defensa de s'ambiente: m'ammento in particulare FIRMA SU FOGU ocannu coladu e LASSA·MI NETA dae pagu. Cun sa prima incumintzat una petitzione in defensa de sa Sardigna contra is fogos [...]

08/08/2017|Sardos|4 Commenti

A lòmpere in Sardigna essende unu turista (s’iscuru)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare il tricolore) Pustis de àere manigiadu sa vetura peri 2600 chilòmetros in duas chidas, tra Ispagna e Portogallu, custu mangianu mi so immaginadu comente a unu turista chi lòmpet pro sa primu borta in Sardigna, isbarcadu paris a mimi dae sa nave Grimaldi [...]

04/08/2017|Sardos|39 Commenti

Irvine welsh. Iscalone tra autores e acontèssidas. (de Daniela Piras)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare il tricolore) Tra is addòbios culturales istiales, intro de is programmas cuncordados dae fèstival meda, eris ddoe aiat su chi teniat comente a protagonista unu de is iscritores de prus importu galu bios: Irvine Welsh. Autore de romanzos famados comente “Trainspotting”, “Ecstasy”, “Filth”, [...]

03/08/2017|Cultura|1 Commento

Testu ùnicu limba: prus lu connosches e prus ponet a tìmere (de su diretivu Csu)

Diretore istimadu, dae sas pretzisatziones imbiadas dae su cussigeri regionale Zedda pro su chi pertocat su documentu CSU benimus a ischire chi totu sos pistighìngios nostros subra de su testu ùnicu de sa limba sarda sunt fundados. Sos puntos leados in cunsideru cunfirmant totu su chi aiamus iscritu e chi cunfirmamus. Benimus a ischire fintzas [...]

27/07/2017|Limba|2 Commenti

Menù de istiu: normas linguìsticas a issèberu (de Giagu Ledda)

Comente iscriet un'amigu meu a propòsitu de un'artìculu de su consigeri regionale Paolo Zedda chi defensat su testu ùnicu de sa limba sarda: "in cauda venenum". Zedda difatis petzi in s'ùrtimu puntu de s'artìculu mustrat sa finalidade de custa lege: "Gli enti locali, le scuole, le associazioni e i soggetti privati sono tenuti solo ad [...]

26/07/2017|Limba|3 Commenti

Testu unicu po sa limba sarda, recostrutzionis cun pagu pretzisioni (de Paulu Zedda)

Gentili diretori, mi seu sapiu de unus cantu cumentus cumpartus in is paginis de su web a sub’e su testu unicu po sa lingua sarda chi teneus imoi in discussioni. Cunsiderada sa pagu pretzisioni chi m’est partu de biri in tzertas recostrutzionis de sa sustantzia, mi seu permitiu de ddi imbiai custa nota. Su testu [...]

25/07/2017|Limba|10 Commenti

Franceschini Dario at a resessere, in duas mossas, a dare iscacu macu a Pigliaru e a si leare Monte Prama? (de Portolu Porcheddu)

Si narat de su “Barberi” s’iscacu macu chi benit dadu a pustis de pagas mossas. In Frantza, Germània, Paeses Bassos e Ispagna custu iscacu si narat de su “Pastore”, in sos Istados anglosàssones e iscandìnavos macu de su “Istudiosu”, in Rùssia macu de su “Pitzinnu” e in Polònia de su “Caltzolaju”. Esistit dapoi un’àteru iscacu [...]

21/07/2017|Cultura|4 Commenti

Carta Europea de is Limbas: est a dd’aprovare luego e sena pinnicas polìticas (de Domenico Morelli)

Su 4 de trìulas coladu is Cummissiones prima e de tres de su Senadu, paris, ant cumpridu su de ses addòbios pro cunsiderare su disignu de lege e ratificare e pònnere in atu sa Carta Europea de is Limbas regionales o de minoria: unu documentu de importu mannu pro su Paisu nostru. S'Itàlia cun sa [...]

21/07/2017|Limba|0 Commenti