Limba

Home » Sardos » Limba

Limba sarda: sa Regione sighit a leare tempus. E sunt colados belle 4 annos (de Giuseppe Corongiu)

Cun s’ùrtimu càmbiu de pare de su guvernu regionale in s’assessoradu de sa cultura, totus aiamus isperadu in unu megioru. Gasi est istadu? Sos annos antepostos difatis, cussos ghiados dae Claudia Firino, fiant istados orrorosos pro sa chistione de sa polìtica linguìstica. Su servìtziu limba sarda cantzelladu e acorpadu in intro de su de s’editoria, [...]

15/10/2017|Cultura, Limba|0 Commenti

Pro ite unu filòlogu acadèmicu non podet èssere ghia de un’alleàntzia sarda identitària (de Pepe Coròngiu)

Sos eventos de su fine de chida in Catalugna ant bogadu a craru pro medas, beridades chi pro nois pagos amantiosos fiant iscontadas. Sa fortza manna de su pòpulu catalanu est fundada in subra de un’identidade forte fata de una limba comuna e de una memòria istòrica. Un’educatzione sighida de iscolas e universidades, dae su [...]

04/10/2017|Limba|7 Commenti

Limba natzionale: est gasi chi su Csu agiudat su sardu a èssere comente su catalanu. Chie nd’acrarit s’ànima (de Roberto Carta)

Su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale - Csu s'est acheradu in custu mundu, sa prima bia, in su mese de lampadas de su 2014. Cun sa punna de pònnere a cumone cun totus, istitutziones e àteros, documentos, materiales, cussìgios e camineras pro afortiare sa limba sarda in cale si siat leada sotziale. Pro dare ànimu [...]

03/10/2017|Cultura, Limba|2 Commenti

Sa limba sarda est morende. In Bonàrcadu resonamus de ite fàghere? (de Pepe Coròngiu)

Cun sa de bator editziones de “Sa Festa de sa Limba Ufitziale” chi cominzat oe in Bonàrcadu semus lòmpidos a una làcana de importu pro sa chistione de sa polìtica linguìstica. Est unu momentu dìligu, de importu, chi at a abarrare marcadu in s’istòria. Non ca l’organizat su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale, non ca [...]

23/09/2017|Limba|2 Commenti

Cras e pusti in Bonàrcadu s’addoviat su Movimentu Linguìsticu

Sa chistione feminile de sa limba, sa crisi de s’editoria in sardu e sa contrariedade a su testu ùnicu nou chi su Cussìgiu Regionale est amaniende in contu de polìtica linguìstica. Sunt custos sos temas de sa de bator editziones de sa “Festa de sa Limba Ufitziale” chi b’est in Bonàrcadu sàbadu 23 a merie [...]

22/09/2017|Cultura, Limba, Sardos|0 Commenti

Testu ùnicu limba: prus lu connosches e prus ponet a tìmere (de su diretivu Csu)

Diretore istimadu, dae sas pretzisatziones imbiadas dae su cussigeri regionale Zedda pro su chi pertocat su documentu CSU benimus a ischire chi totu sos pistighìngios nostros subra de su testu ùnicu de sa limba sarda sunt fundados. Sos puntos leados in cunsideru cunfirmant totu su chi aiamus iscritu e chi cunfirmamus. Benimus a ischire fintzas [...]

27/07/2017|Limba|2 Commenti

Menù de istiu: normas linguìsticas a issèberu (de Giagu Ledda)

Comente iscriet un'amigu meu a propòsitu de un'artìculu de su consigeri regionale Paolo Zedda chi defensat su testu ùnicu de sa limba sarda: "in cauda venenum". Zedda difatis petzi in s'ùrtimu puntu de s'artìculu mustrat sa finalidade de custa lege: "Gli enti locali, le scuole, le associazioni e i soggetti privati sono tenuti solo ad [...]

26/07/2017|Limba|3 Commenti

Testu unicu po sa limba sarda, recostrutzionis cun pagu pretzisioni (de Paulu Zedda)

Gentili diretori, mi seu sapiu de unus cantu cumentus cumpartus in is paginis de su web a sub’e su testu unicu po sa lingua sarda chi teneus imoi in discussioni. Cunsiderada sa pagu pretzisioni chi m’est partu de biri in tzertas recostrutzionis de sa sustantzia, mi seu permitiu de ddi imbiai custa nota. Su testu [...]

25/07/2017|Limba|10 Commenti

Carta Europea de is Limbas: est a dd’aprovare luego e sena pinnicas polìticas (de Domenico Morelli)

Su 4 de trìulas coladu is Cummissiones prima e de tres de su Senadu, paris, ant cumpridu su de ses addòbios pro cunsiderare su disignu de lege e ratificare e pònnere in atu sa Carta Europea de is Limbas regionales o de minoria: unu documentu de importu mannu pro su Paisu nostru. S'Itàlia cun sa [...]

21/07/2017|Limba|0 Commenti