Limba

Home » Sardos » Limba

Testu ùnicu limba: prus lu connosches e prus ponet a tìmere (de su diretivu Csu)

Diretore istimadu, dae sas pretzisatziones imbiadas dae su cussigeri regionale Zedda pro su chi pertocat su documentu CSU benimus a ischire chi totu sos pistighìngios nostros subra de su testu ùnicu de sa limba sarda sunt fundados. Sos puntos leados in cunsideru cunfirmant totu su chi aiamus iscritu e chi cunfirmamus. Benimus a ischire fintzas [...]

27/07/2017|Limba|2 Commenti

Menù de istiu: normas linguìsticas a issèberu (de Giagu Ledda)

Comente iscriet un'amigu meu a propòsitu de un'artìculu de su consigeri regionale Paolo Zedda chi defensat su testu ùnicu de sa limba sarda: "in cauda venenum". Zedda difatis petzi in s'ùrtimu puntu de s'artìculu mustrat sa finalidade de custa lege: "Gli enti locali, le scuole, le associazioni e i soggetti privati sono tenuti solo ad [...]

26/07/2017|Limba|2 Commenti

Testu unicu po sa limba sarda, recostrutzionis cun pagu pretzisioni (de Paulu Zedda)

Gentili diretori, mi seu sapiu de unus cantu cumentus cumpartus in is paginis de su web a sub’e su testu unicu po sa lingua sarda chi teneus imoi in discussioni. Cunsiderada sa pagu pretzisioni chi m’est partu de biri in tzertas recostrutzionis de sa sustantzia, mi seu permitiu de ddi imbiai custa nota. Su testu [...]

25/07/2017|Limba|10 Commenti

Carta Europea de is Limbas: est a dd’aprovare luego e sena pinnicas polìticas (de Domenico Morelli)

Su 4 de trìulas coladu is Cummissiones prima e de tres de su Senadu, paris, ant cumpridu su de ses addòbios pro cunsiderare su disignu de lege e ratificare e pònnere in atu sa Carta Europea de is Limbas regionales o de minoria: unu documentu de importu mannu pro su Paisu nostru. S'Itàlia cun sa [...]

21/07/2017|Limba|0 Commenti

Limba sarda e Fèstival in Sardigna (de Daniela Piras)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare il tricolore) Apo sighidu cun incuru sa dibata relativa a is fèstival literàrios e a sa literadura in sardu ausente dae unas cantas acontèssidas de importu. Sa dibata oe est de importu mannu, a bisu meu, sa cultura sarda est bivende unu momentu [...]

20/07/2017|Cultura, Limba|1 Commento

Mecanismos psicològicos de defensa e limba sarda (de Giagu Ledda)

Un'amigu chi aprètzio at iscritu chi a bortas a propònnere una dibata a pitzu de sa limba sarda est comente a pònnere sale in una ferta: a gente meda li dolet a nde chèrrere faeddare o a ascurtare sos argumentos in favore de una presèntzia prus digna de su sardu in sa sotziedade e in [...]

19/07/2017|Limba|2 Commenti

Proite naramus chi nono a su Testu Unico de lege pro sa limba sarda (de CSU – Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale)

Su CSU est contràriu a sa proposta de lege pro sa limba sarda chi b’est in Cussìgiu Regionale. S’assòtziu, formadu dae militantes e espertos chi gherrant pro su bilinguismu, narant chi no andat bene custu testu pro su cale ant fatu unu muntone de auditziones in su parlementu de carrera de Roma. A pàrrere de [...]

19/07/2017|Limba|4 Commenti

Su CSU a Gentiloni: ratificare sa Carta Europea de sa Limbas a pustis de 17 annos

Su Coordinamentu pro su sardu ufitziale at iscritu una lìtera-apellu a su presidente de su Cussìgiu de sos Ministros pro pedire sa ratìfica de sa Carta Europea de sas Limbas, firma in sas Càmeras dae 17 annos. S’assòtziu de espertos e militantes, ativu dae annos in sas revindicatziones de polìtica linguìstica, est protestende pro custa [...]

03/07/2017|Limba|0 Commenti

Sa fidelidade linguìstica (de Giagu Ledda)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) Sa prima definitzione chi dant sos vocabulàrios de su tèrmine “fidelidade” riguardat belle semper sa fidelidade comente sa calidade de chie est fidele a sa còpia, resartende pro su prus s’astensione dae sas relatziones sessuales o amorosas cun àteras pessones. Àteros [...]

21/06/2017|Limba|0 Commenti

Sa Limba Sarda Comuna at binchidu giai: inoghe bos acraro pro ite (de Alessandro Dessì)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Dae is orìgines de s'edade moderna s'est àpida sa tendèntzia a su formare.si de una literadura dialetale mesu-colta in parte autònoma. Ma custu protzessu no est istadu naturale: s'orìgine sua est difatis sa detzisione de is guvernantes ibèricos a in antis e a pustis sa [...]

01/05/2017|Limba|16 Commenti