Cultura

Home » Sardos » Cultura

“Mortu in die nòdida”, su turmentu chi si rinnovat

(Bogadu dae sa letura pùblica chi at acumpangiadu is presentatziones de su libru “Il sangue della festa – Mortu in die nòdida”) Cando fiat pitzinneddu, in Tresnuraghes - ca deo puru comente a Jaime, so pesadu in Tresnuraghes - tenia un'amigu, antis fiat amigu de babbu meu, chi m'aiat sena chèrrere fatu meledare in contu [...]

26/06/2017|Cultura|2 Commenti

De historia loci (Istòria de su logu) – riflessione subra sa proposta de Sardos pro s’istòria Sarda in s’iscola (de Frantziscu Casula)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) Premissa: Cumpartu s'ispìritu e sa litera de sa proposta pretzedente de lege de s'Assòtziu Sardos. Tzertu, fàghet a dd'arrangiare e dd'assetiare, ma in in sustàntzia est de cumpartzire e, comente a tale, de ispartzinare e propònnere a su parri pùblicu, a [...]

20/06/2017|Cultura|3 Commenti

Su cumpàngiu T. e su comunismu sardu (de Omar Onnis)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Apo lèghidu su libru de Cristianu Sabino "Cumpàngiu T. Literas a unu comunista sardu " essidu pro Condaghes. Un'iscritu in forma de epistolàriu chi ponet in campu unas cantas chistiones de fundu de s'aficu polìticu in Sardigna, in particulare "de manca" (ma non feti). Est [...]

08/05/2017|Cultura|0 Commenti

Sa Sardigna lompet a Bartzellona

In biàgiu cun is libros intre Sardigna e Catalugna, pro torrare a is ligàmenes antigos intre is duas terras e pro fàghere torrare a partire s'editoria sarda in Ispagna. Su 23 de Abrile, in Bartzellona, si festat “Santu Giorgi”, sa Festa de sos innamorados e sa Die mundiale de su Libru. Custu su progetu de [...]

22/04/2017|Cultura, Sardos|0 Commenti

Un Pasca manna de serenidade e pensamentu (de Alessandro Dessì)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Pasca manna est pro totus una mistura serenidade cun pensamentu, chi lompet dae su mistèriu mannu de s'agabbu de s'esistèntzia e de su destinu chi nos isetat addae de issa. Custu destinu, chi si narat morte, dae su cale - comente naraiat Santu Frantziscu -- [...]

16/04/2017|Cultura|1 Commento

Casteddu, tzitade fintzas de sas pitzinnas e de sos pitzinnos (de Aurora Simeone)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto)   Sa tzitade non podet èssere de sos pitzinnos ebbia, ma depet èssere fintzas de sos pitzinnos e non de sos mannos ebbia. Como b’at unu progetu chi punnat a promòvere sa partetzipatzione de sos pitzinnos a sa vida sotziale, culturale e amministrativa de sa [...]

30/03/2017|Cultura|0 Commenti

Terra chi m’infroris in su coro (de Anna Cristina Serra)

(Per leggere in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Terra chi stringiu in is manus e chi m’infroris in coru che acinnu de beranus, dromi notesta puru acanta mia. T’ap’ a contai su contu ’e is mariposas chi cun d’unu tzàchidu ’i alas mudant in bonu su tempus. Dromi, ca a sa scida no isciu [...]

21/03/2017|Cultura, Limba, Sardos|3 Commenti

Su modellu Nùgoro: prus cunferèntzias abertas pro una Sardigna prus moderna

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) B’at apretu de logos in ue arresonare, in ue si nche pònnere cara a cara, si est pretzisu finas a brigare. Pustis chi pro annos su dibàtitu pùblicu l’ant indormiscadu, delegadu a sa TV, e a àteras elites, sa novidade de custu tempus est sa [...]

16/01/2017|Cultura, Sardos|0 Commenti

Unu fine chida de importu mannu (de Pierfranco Devias)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Custu fine de chida est istadu de interessu mannu. Chenàbura so andadu a Mamujada a s’adòbiu pùblicu organizadu dae Anthony Muroni. In unu aposentu prenu apo pòtzidu iscurtare sas istòrias de pitzocos animosos, chi in tzentros piticos de Sardigna si ostinant a non chèrrere emigrare [...]

15/01/2017|Cultura, Sardos|2 Commenti