Sardos

Home » Sardos

Sa fortza de unu cumportamentu: pro ite in Gonnosfanadiga apo faeddadu de tricolore (de Pedru Frantziscu Devias)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) B’at cumportamentos chi càmbiant su mundu, chi abbarrant in s’istòria. B’at cumportamentos chi nos faghent bolare a chistiones prus cumplicadas e cumbinchent a totus a nde faeddare. “- Mama , pro ite cussu sennore at fatu gasi? – Pro custa resone e pro custa àtera…” Ponent [...]

27/03/2017|Sardos|1 Commento

Tzerachias militares, lìtera aberta a su senadore Floris (de Cristiano Sabino)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Senadore Floris istimadu, li iscrio in mèritu a s’interrogatzione parlamentare urgente, de sa cale est peri firmatàriu. Est comente chi lu sia bidende s’ispantu suo cando at a retzire custa lìtera mea, ma li iscrio che sardu a sardu, ca so curiosu a beru de [...]

24/03/2017|Sardos|6 Commenti

Is dischentes sardos cara a sa Cultura de aterue (de Riccardu Azzena)

Che a medas àteros sardos apo tentu sa possibilidade de istudiare fora de Sardigna e pro su chi pertocat a mie etotu in unu logu particulare meda: is Paisos Bascos. Istende inoghe apo connotu is usàntzias, maneras e, in particulare chie traballat pro dda contivigiare. Bos chèrgio contare de AEK, unu assòtziu chi promovet e [...]

22/03/2017|Limba, Sardos|1 Commento

Terra chi m’infroris in su coro (de Anna Cristina Serra)

(Per leggere in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Terra chi stringiu in is manus e chi m’infroris in coru che acinnu de beranus, dromi notesta puru acanta mia. T’ap’ a contai su contu ’e is mariposas chi cun d’unu tzàchidu ’i alas mudant in bonu su tempus. Dromi, ca a sa scida no isciu [...]

21/03/2017|Cultura, Limba, Sardos|3 Commenti

Ispàtzios finantziàrios, calicuna farfarùgia finas in Sardigna. Inoghe suta s’elencu de sas Comunas

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Cun sa publicatzione de su decretu de una chida como su ministeru de s’Economia at fatu ischire comente at partzidu 700 miliones de èuros de “ispàtzios finantziàrios” cuntzèdidos dae su guvernu a sas amministratziones locales pro s’annu 2017. Est una manu de agiudu minore – [...]

21/03/2017|Sardos|2 Commenti

Alitalia e Alitàlia-tzentrismu non servint a sa Sardigna

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Finas subra sa continuidade-territoriale (pagada meda meda dae su bilantzu regionale sardu a Alitàlia) si bident sos disacatos de sa dipendèntzia culturale e de s’auto-ratzismu de sardos medas, chi giustìficant cun sas règulas de mercadu (est festa e duncas si biàgiat de prus) s’ausèntzia de [...]

20/03/2017|Sardos|2 Commenti

Autodeterminatzione? Bastat pàrreres, immoe serbint ideas (de Màssimu Cossu)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Su fronte sardu chi càstiat a una prus ampra interpretatzione de s'autonomismu, de s'autodeterminatzione e a sa indipendèntzia est bàriu a beru. Totus is movimentos sensìbiles a custu tema tenet unu pàrrere issoro intro a una mirada larga e generale. A beru est traballosu a [...]

18/03/2017|Sardos|1 Commento

Pro ite devimus defensare a morte segada sa sanidade pùblica (de Massimo Dadea)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Sa mutzada de s'ispesa sanitària pùblica - una de sas prus bàscias in Europa - est ponende in duda su printzìpiu universalìsticu de su Servìtziu Sanitàriu Natzionale: una conchista chi dat garantzias a totu sos tzitadinos de s'atzessu gratùitu a sos servìtzios sanitàrios. In cantu [...]

12/03/2017|Sardos|3 Commenti