Sardos

Home » Sardos

S’isteddu chi est naschende e s’isteddu chi si nch’est andende. E, in prus, s’idealismu 2.0 de su Partidu de sos sardos

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto)   Ite dies! Su cariadore Sardigna nos donat unu misturu de delusiones, pensamentos, isperos e orizontes. Sa die de eris est istada dilicada in manera particulare, e sas dies benientes pensamus chi ant a èssere gasi etotu cumplicadas. Su "tzucada" sonnis–sonnis de su presidente de [...]

19/02/2017|Sardos|10 Commenti

Pranu Sanguni, Santu Basile e su Gerrei (de Enrico Lecca)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Sa paristòria contat chi in Pranu Sanguni siat acuntèssida una batalla èpica: Santu Giorgi contra a su dragu. Andende a caddu rundanu peri cussas terras S. Giorgi aiat imbènnidu unu dragu orrorosu cun sete concas chi ispramaiat sos abitantes de sas biddas a fùrriu. Tando [...]

17/02/2017|Sardos|8 Commenti

Su bisu simple de torrare a iscrìere s’Istatutu Ispetziale Sardu (de Claudia Zuncheddu)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Cun s’Istatu Ispetziale Sardu de su 1948, s’Istadu italianu at dadu a sa Regione Autònoma de sa Sardigna (chi protzedit a manera direta dae s’aparadu istitutzionale suo) s’illusione de pòdere gestire s’Autonomia sua etotu. De fatu, 70 annos como, s’ùnica cuntzessione est istada cussa de [...]

16/02/2017|Sardos|2 Commenti

Cumintzo a bi crèere a beru (de Vittorio Sechi)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Pro impinnos leados dae prima, no apo pòdidu pigare parte a su cunvegnu fatu in Tàtari s’11 de freàrgiu pro faeddare de “deretos de sos sardos in su de XXI sèculos”. Interessadu a sa chistione, m’apo leadu su pistu de lèghere cun contivìgiu su resumu [...]

16/02/2017|Sardos|2 Commenti

Sa soberania e s’ ISTATUTU: sa soberania de sos sardos in Sardigna (de Bustianu Cumpostu)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Soberania pro unu pòpulu signìficat tènnere sa possibilidade de esertzitare s' autodeterminatzione siat in totu sos àmbitos chi lu riguardant in bia esclusiva chi in cussos in cumpartzidura cun unos àteros pòpulos o cun unas àteras entidades colletivas. Si s'est soberanos sas règulas pro detzìdere [...]

15/02/2017|Sardos|0 Commenti

Su sardu, una limba normale (de Martine Faedda)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Deo e Anthony nos connoschimus dae pagu tempus. In antis, comente càpitat dae carchi annu gràtzias a is retzas sotziales e posca amus tentu fintzas sa possibilidade de nos connòschere a cara. Apo semper istimadu su traballu suo de giornalista e l'apo sighidu in totu [...]

15/02/2017|Limba|1 Commento

Un’istòria non de arrogàntzia ordinària ebbia (di Massimo Dadea)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Proade a bos immàginare unu viadotu in tzimentu armadu, longu chentubinti metros, ampiladu de prus de ses metros, cun in cùcuru una rotatòria manna manna cun isvìnculos de tangentziale incluidos. Pensade chi b’at calicunu, s’assessore regionale de sos traballos pùblicos chi diat chèrrere a fraigare [...]

14/02/2017|Sardos|7 Commenti

Su dolu de sa Sardigna semus nois (de Saimen Piroddi)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) No est petzi sa mancàntzia de connoschèntzia de sa limba e de s’istòria de Sardigna a influire in manera negativa in sa sotziedade sarda. A s’ispissu mancant sas calidades netzessàrias pro si pònnere a s’ala giusta. Semus currùmpidos fintzas a su meuddu e non nos [...]

14/02/2017|Sardos|13 Commenti

Po s’alternativa natzionale (de Giovanni Fara)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in italiano) S’11 de freàrgiu passadu s'at cumpridu in Tàtari una die de istùdiu, dibata e acarada pùblica de importu, atzentrada subra is deretos de is sardos e subra sa netzessidade de fraigare caminos noos de indipendèntzia sotziale e natzionale pro sa Sardigna. S'at abertu una bia [...]

14/02/2017|Sardos|1 Commento

Resumu de su cunvegnu organizadu dae sos movimentos e assòtzios chi sunt in intro de Alternativa Natzionale in Tàtari s’11 freàrgiu coladu

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Sala prena dae mangianu finas a sero in s’ex cunventu de su Càrminu, in Tàtari, in ocasione de sa Die dedicada a sos “deretos de sos sardos in su sèculu XXI”. S’eventu de istùdiu e dibàtitu est istadu organizadu dae sas fortzas chi cumponent su [...]

13/02/2017|Sardos|0 Commenti