Corrias

Home » Corrias

Un’idea comune po sa campagna (de Piero Cannas)

Chi no s’arrennescit a pònniri a cumoni is cristianus, chi si trabballit a su mancu po ddu fàiri cun is prodotus. Cuindixi annus a oi furia andau a s’Ersat po ddis presentai unu progetu ancà sa proposta fut ca, po donai calisisiat agiudu a s’agrindustria, tocàt a essiri a suta de un’ùnicu màrchiu Sardìnnia [...]

30/10/2016|Agroindustria, Corrias|3 Commenti

Puite tocat a nàrrere chi emmo

Chie at nadu chi dae s’industria de sa massaria non si podet campare? In sas dies passadas, apo iscritu calchi “nono” chi, lassende a un’ala sos apretos e sos bisonzos de su mamentu, devimus agatare su corazu de nàrrere, pro non tenner nois puru sa neghe de sos disacatos de oe in die e de [...]

24/10/2016|Agroindustria, Corrias|10 Commenti

Puite tocat a nàrrere chi nono

A beru b’est chie est cumbintu chi istimare sa Sardigna siat a cunsonu cun su nàrrere chi nono a totus? A seberare su caminu demagògicu de sa chènscia, leende a caddu su bentu de su discuntentu de sas massas e renuntziende a su dovere nostru de analizare e contare su presente, ponende in contu su [...]

20/10/2016|Agroindustria, Corrias|11 Commenti