Su Mundu

Home » Su Mundu

Proportzionale e federalismu internu, duas diretziones pretzisas

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) A cajone de unu impignu professionale chi est mandighende-si belle totu su tempus meu no apo pòtzidu eris sero ascurtare su dibàtitu pùblicu interessante chi – amodadu dae su collega Vito Biolchini – at impignadu su presidente de su Cussìgiu Regionale Gianfranco Ganau e su, [...]

23/02/2017|Su Mundu|2 Commenti

Sa resistentzia mia (de Giovanni Gusai)

Eris apo postu una fotografia in s’Instagram meu, e apo annatu pacas paràgulas chi, torràndelas a lèghere, parian de sinzale malu: “A s’intender bibu, ateru che tirare a campare”. Ca poi totus amus ischiu de sa lìtera de Michele, unu zòbanu de una trintina de annos chi s’est mortu, ca non cheriat prus “sichire a [...]

15/02/2017|Su Mundu|8 Commenti

Como un’Istatutu modernu (de Alessandro Dessì)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Ma si sa Badde de Aosta, su Sudtiròlu e sa Benetzia Giùlia sunt penìsulas linguìsticas e pro custu tenent visibilidade e atentzione dae is Istados de addae de is làcanas -- e custa cosa ddis garantit un'amparu prus o mancu forte -- su sardu e [...]

15/02/2017|Su Mundu|4 Commenti

G7 dei trasporti in Sardegna, la rivalsa del pendolino (di Pierfranco Devias)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) S'abenimentu de su G7 de sos trasportos chi s'at a fàghere in Sardigna si presentat che unu disbaratu. Bastat a bìdere sas cunditziones de sos trasportos nostros, internos e esternos. Sunt in meda sos chi intuint in custa reunione un'oportunidade de megioru de sos trasportos [...]

14/02/2017|Su Mundu|3 Commenti

Ispopolamentu e familla, bisonzant novidades (de Andrea Soddu)

(Per leggere l'intervento in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Demografia, Ispopulamentu, De-natalidade, Tzentralidade de sa familla. Sa netzessidade de unu urgente càmbiu de àndala. Lege Regionale supra su “bonu istare familiare” - Sa resursa de sa AUTONOMIA S'ìsula nostra s'est ispopulende, mescamente in is zonas rurales e internas, e custu tema devet devènnere a [...]

13/02/2017|Su Mundu|5 Commenti

Su trumpismu-putinismu de sos òrfanos sardos de Baffone (de Alessandro Mongili)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Gramsci naraiat ca in Sardìnnia totus si bolent Monsenniores, ca ddi praxet a si-nde pigare binjas e tancas, lassande-ddas a sa sorte issoro kene de incuru, e tirende-nde rendas piticas, ma ddis pirmitende a s’ategiare a sennores. Aici est oe etotu. Is tancas male pigadas, [...]

10/02/2017|Su Mundu|2 Commenti

Regiones ispetziales de Europa, Pigliaru a b’est? (de Frantziscu Scifo*)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) S'addòbiu de su Consìgiu europeu de Malta de su 3 de freàrgiu 2017 at marcadu una data nòdida pro s'Itàlia e pro sa Sardigna. Su tratadu nou europeu a duas velotzidade chi s'Itàlia at a firmare su 25 martzu 2017 in Roma, intro is tzelebratziones [...]

08/02/2017|Su Mundu|8 Commenti

Perchè l’intelligenza (anche artificiale) non è di casa in Sardegna? (di Alberto Filippini)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Su 13 de freàrgiu chi lompet su parlamentu Europeu, in sètzida plenària, at a dibatere subra s'aprovatzione de una relata pròpia, ispantosa pro s'ogetividade sua, in matèria de robotica e de inteligèntzia artifitziale. Segundu sa relata europea, "su creschimentu de sa robotica e de s'inteligèntzia [...]

06/02/2017|Su Mundu|1 Commento

Su mare, sa làcana naturale (de Massimo Cossu)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Su mare est sa làcana naturale chi ti dat un’identidade. A nàschere in un’ìsula est una cosa pro sa cale non t’intendes mai lassadu a sa sola, chi t’abbarrat pro semper pintada in sa carena, comente unu sinnu chi ti indentìficat e chi ti distinghet [...]

05/02/2017|Su Mundu|7 Commenti

Pro ite nos servet un’Istatutu nou in totu – segunda parte (de Alessandro Dessì)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Galu pro su chi pertocat s'orìgine de is istitutziones autonomìsticas italianas, unu resonu diferente cunforma a sa Sitzìlia tocat a ddu fàghere cando faeddamus de su Trentinu-Artu Adige/Südtirol e de sa Badde de Aosta. Sa prima fiat istada una regione de s'impèriu austro-ungheresu finas a [...]

01/02/2017|Su Mundu|2 Commenti