Economia

Home » Economia

Voucher lavoro e referendum: quando una maggioranza di governo sfiducia … se stessa (di Giovanni Dore)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Sa majoria polìtica matessi (in pràtica cun su matessi guvernu!), cunsideradu s'assensu suo, incunditzionadu a su Jobs act – est òviu programma eletorale de su partidu de guvernu prus mannu – chi intra de su 2014 e su 2015 at determinadu una liberalizatzione isregulada de [...]

12/03/2017|Economia, Siendas|0 Commenti

Tancada una ghenna s’at a abèrrere unu portale (de Alberto Filippini)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) A s'inghitzu, pensaia chi, cun custu ditzu si boliat asseliare a manera farsa chie, pro motivos vàrios aiat pèrdidu una ocasione, unu sentidu o unu traballu. A s'imbesse però, cun su tempus mi nche so cumbintu chi custu provèrbiu cuat, che a àteros meda, una [...]

07/03/2017|Economia, Siendas|6 Commenti

Edilitzia in Sardigna, is indipendentistas ite faghent? (de Martine Faedda)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) In custas dies in Sardigna semus bidende cosas chi mancu in unu teatru. Is ufìtzios regionales de sa Diretzione Generale de Urbanìstica, faghende·si fortes de una reghente sentèntzia de sa Corte Costitutzionale (n.189 del 14 luglio 2016) chi decraraiat incostitutzionale unu sìngulu artìculu de sa [...]

26/02/2017|Economia, Siendas|2 Commenti

Subra sos istàdios su dibàtitu siat trasparente

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Deo so dae semper de acordu a fraigare istàdios de fùbalu semper prus noos e modernos. Gasi fia pro su Sant'Elias, pro Su Masu e pro Cuartu a s'època de su presidente Cellino e lu so como, in riferimentu a su progetu Giulini pro su [...]

24/02/2017|Economia, Siendas|2 Commenti

Contracurrente, pro una Sardigna lìbera ma chi non refudat sa modernidade (de Domènico Canu)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) S’espressada “avere una palla al piede” nos diat pòdere conduire a sa Sardigna, firma in mesu a su mare, ma mescamente isente a detzìdere a in ue tucare o detzisa a non tucare a logu perunu. Aia sighidu sas peleas de sa tznetrale termodinàmica de [...]

22/02/2017|Economia|10 Commenti

Economia1.0, sena isperas medas (de Emanuele Gosamo)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Iscrio a custu blog, ma, a dolu mannu, non lu potzo fàghere dae s’ufìtziu meu, ca no apo sa cobertura ADSL. O mègius, bi diat èssere, ma sos postos in sa cabina sunt ocupados. Totus, siat de 7 o siat de 20 Mega. E no [...]

20/02/2017|Economia, Siendas|0 Commenti

Pregiudìtzios meda in contu de zona franca. Una resposta a su capatzu Omar Onnis (de Bruno Pinna)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Apo lèghidu cun atentu s’artìculu de Omar Onnis publicadu sas dies coladas in su blog Sardegna Mondo e intituladu “Perìgulos de una sèmida polìtica noa in Sardigna”. Cumpartzo belle totu, ma no apo cumpresu una frase “…compresa la tanto invocata, a volte come azione di [...]

17/02/2017|Economia|6 Commenti

Cramant “acantonamentu” sos 684 miliones chi s’Istadu nd’at bogadu a sa Sardigna (de Bartolomeo Porcheddu)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Ite est un’acantonamentu? Indunu comunicadu istrìzile publicadu in su giassu de sa Regione Sardigna su Presidente Pigliaru discrivet in custa manera s’acantonamentu: […] unu contributu istraordinàriu a s’echilìbriu de sa finàntzia pùblica istatale chi s’est mudadu indunu prelievu fitianu a sos dannos de sa Sardigna [...]

13/02/2017|Economia|2 Commenti

In ue si cuat sa peste africana de is porcos (de Barore Emontes)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Galu foghiles de peste africana de is porcos, custa borta in ierru: un'acontèssida istrama. Galu un'àteru sìndigu si chèsciat, su de Seùlu. Su motivu est sa firmada cumpleta de mòvidas e matzeddu in unu perìmetru de deghe chilòmetros inghìriu a su foghile, gasi comente cumandadu [...]

13/02/2017|Economia, Siendas|4 Commenti

Tratados europeos, est a no ddus interpretare cun sa fantasia (de Sergio Diana*)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Mi interesso dae unu pagu de tempus de Unione Europea, depo iscoviare chi, mancare ddu intente, non cumprendo de ite faeddant in s'artìculu “Regiones ispetziales de Europa, chi Pigliaru si fatzat intendere”. In particulare s'annotu narat chi: “is càbudos de su Consìgiu europeu de Malta [...]

13/02/2017|Economia|5 Commenti