Siendas

Home » Economia » Siendas

Sos sapores antigos nos ponent sa traditzione in sa mesa

(Per leggere la versione in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Oe e cras, dae sas 10 in artu, s’adòbiu cun sa rassinna de sos Sapores antigos est in su THotel de Casteddu pro una finitia de chida intregada a sa traditzione enogastronòmica sarda. Sos protagonistas de custas dies ant a èssere torra sas licanzias [...]

25/03/2017|Economia, Siendas|0 Commenti

Bos naro pro ite apo a votare EJA a su referendum de sos voucher (de Valeria Pecora)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Apo a votare EJA a su referendum de su 28 de maju in contu de “abrogatzione de disponimentos subra de su traballu atzessòriu”. Ca sa situatzione mea, una de sas medas, faghet cumprèndere comente lu sunt impitende male custu istrumentu chi fiat nàschidu cun s’idea [...]

16/03/2017|Economia, Siendas|2 Commenti

S’iscavanada dae Roma e sa tzerachia in su destinu

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto)   L’ischiamus totus chi agabbaiat gasi. Tropu mannu su perìgulu chi sa mobilitatzione de duos annos a como in Sardigna aeret istrobbadu sos permissos regionales. Mègius a punnare a Roma e isetare chi sas cosas, fintzas in Casteddu, s’esserent normalizadas. E, difatis, dae sos ufìtzios [...]

14/03/2017|Economia, Siendas|15 Commenti

Voucher lavoro e referendum: quando una maggioranza di governo sfiducia … se stessa (di Giovanni Dore)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Sa majoria polìtica matessi (in pràtica cun su matessi guvernu!), cunsideradu s'assensu suo, incunditzionadu a su Jobs act – est òviu programma eletorale de su partidu de guvernu prus mannu – chi intra de su 2014 e su 2015 at determinadu una liberalizatzione isregulada de [...]

12/03/2017|Economia, Siendas|0 Commenti

Tancada una ghenna s’at a abèrrere unu portale (de Alberto Filippini)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) A s'inghitzu, pensaia chi, cun custu ditzu si boliat asseliare a manera farsa chie, pro motivos vàrios aiat pèrdidu una ocasione, unu sentidu o unu traballu. A s'imbesse però, cun su tempus mi nche so cumbintu chi custu provèrbiu cuat, che a àteros meda, una [...]

07/03/2017|Economia, Siendas|6 Commenti

Edilitzia in Sardigna, is indipendentistas ite faghent? (de Martine Faedda)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) In custas dies in Sardigna semus bidende cosas chi mancu in unu teatru. Is ufìtzios regionales de sa Diretzione Generale de Urbanìstica, faghende·si fortes de una reghente sentèntzia de sa Corte Costitutzionale (n.189 del 14 luglio 2016) chi decraraiat incostitutzionale unu sìngulu artìculu de sa [...]

26/02/2017|Economia, Siendas|2 Commenti

Subra sos istàdios su dibàtitu siat trasparente

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Deo so dae semper de acordu a fraigare istàdios de fùbalu semper prus noos e modernos. Gasi fia pro su Sant'Elias, pro Su Masu e pro Cuartu a s'època de su presidente Cellino e lu so como, in riferimentu a su progetu Giulini pro su [...]

24/02/2017|Economia, Siendas|2 Commenti

Economia1.0, sena isperas medas (de Emanuele Gosamo)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Iscrio a custu blog, ma, a dolu mannu, non lu potzo fàghere dae s’ufìtziu meu, ca no apo sa cobertura ADSL. O mègius, bi diat èssere, ma sos postos in sa cabina sunt ocupados. Totus, siat de 7 o siat de 20 Mega. E no [...]

20/02/2017|Economia, Siendas|0 Commenti

In ue si cuat sa peste africana de is porcos (de Barore Emontes)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Galu foghiles de peste africana de is porcos, custa borta in ierru: un'acontèssida istrama. Galu un'àteru sìndigu si chèsciat, su de Seùlu. Su motivu est sa firmada cumpleta de mòvidas e matzeddu in unu perìmetru de deghe chilòmetros inghìriu a su foghile, gasi comente cumandadu [...]

13/02/2017|Economia, Siendas|4 Commenti