Contos de gente

Home » Contos de gente

Sa satzerdotissa de su bissu – Crara Vigo – (de Vitòriu Sechi)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) At 62 annos. Istat in Santu Antiogu. Si movet feti si e cando a chie dda cheret ascurtare andat a ndi dda pigare pro nci dda torrare in segus a su rennu suo. Est minuda. Non bestit bestires fines, e non portat prendas. Est sa [...]

12/03/2017|Contos de gente|5 Commenti

Su prémiu a Bazzoni, cantadore de gabale (de Pàulu Pillonca)

Sos prémios a sa carriera si solen dare cando chie los retzit est intradu in edade, su pius in betzesa, pro li riconnòschere una validoria sinnada dae su tempus. Ma in cada régula bi sun sos afrancos. Gasi su cantadore Emanuele Bazzoni at meréssidu su prémiu a s’edade de 35 annos. Bi l’at dadu sa [...]

03/03/2017|Contos de gente|0 Commenti

Fabio Tedde e su pranu-forte de s’ispera (de Pietro Porcella)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Ddu at unu pianista sardu capassu, durche e de coro bonu chi dae sete annos ghirat peri su mundu sonende e faghende sonare su pranu-forte in foras a gosu de totus. Fabio Tedde, ddi narant e nd'at bogadu sa www.songforhope.org. Est de Magumadas est istat [...]

03/03/2017|Contos de gente|0 Commenti

Nos bisontzant unidade e ideas, no unu mere”

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Cust'arriscionu est bessidu in die de lunis passadu in su blog Pesa Sardigna. Lu ponimos puru inoghe de accordu cun sos responsabiles de cussu giassu. Antoni Murone, pustis chi ti nce ses dimìtidu dae diretore de L’Unione Sarda as abertu unu blog de arresonos subra [...]

28/02/2017|Contos de gente|8 Commenti

Sa letzione de Angelo Caria a 21 annos dae sa morte (de Salvatore Serra)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Su 24 de freàrgiu de su 1996 si nch’est mortu Angelo Caria, una de sas ghias prus de importu de su movimentu indipendentista sardu, su chi aìat fundadu “Sardigna Natzione”. Teniat petzi barantoto annos, e una vida colada ponende infatu a un’ideale. Unu polìticu chi [...]

25/02/2017|Contos de gente|0 Commenti

Nos at lassadu Gian Giacomo Nieddu (de Pietro Porcella)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandiera in italiano) Su primu e prus importante giornalista de sas ràdios lìberas, Giangiacomo Nieddu, at lassadu custa vida terrena, ma su regordu suo biu e iperativu at a acumpangiare pro tempus meda is chi dd’ant connotu. Naschidu in Macumere, istùdios clàssicos in Tàtari e Casteddu, Giangiacomo giornalista giòvanu [...]

22/02/2017|Contos de gente|0 Commenti

Duos annos como, in ammentu de un’amistade curiosa e dìliga

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Duos annos como, su 13 freàrgiu 2015, s’ex assessore regionale Eusebio Baghino moriat in un’atumbada istradale in santu Antiogru. Oe mi l’ammento comente tando, cun ternura e làstima. «E tui mi du nasa puitta ti tzerrias Entoni?». A cabu de s’istiu 2015, unu chi tando [...]

14/02/2017|Contos de gente|3 Commenti

SardosAmericanos/ Sas missiones de Silvio Podda (de Pietro Porcella)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Silvio Podda, primàriu de chirurgia plàstica cràniu-fatziale a s’Ispidale de St. James in Paterson, New Jersey (a canta a s’aeroportu de Newark) est unu sardu ispetziale a beru. Cussa calidade de sardps chi nos faghent fieros de lu connòschere o mègius galu de li èssere amigu. [...]

24/01/2017|Contos de gente|0 Commenti

Cicitu Masala est mortu degh’annos a oe (de Paulu Pillonca)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Cicitu Masala est mortu degh’annos a oe, in Bennarzu, sa die vintitres de s’annu 2007. Duncas semus in una recurrénztia a númeru tundu. S’at a comintzare custu fine de chida, in su sartu de Muravera, in unu logu simbólicu pretzisu inue si produen sos màndigos [...]

23/01/2017|Contos de gente|1 Commento