Custu est su giassu in limba Sarda.

Per leggere l’articolo in italiano, clicca sulla bandiera in alto, scegliendo l’opzione del tricolore.

Istimadu Anthony,

no nos connoschimus de persone, deo so una de is binti mìgia persones chi at votadu pro su Progetu de Autodeterminatzione.

E apo a èssere tra cussos chi ant a pedire de podere traballare in sa sighida de custu annu longu paris a boisàteros, in su logu, pro podere defensare un’idea chi apo addobiadu pro sorte, ascurtende in linia a s’acontèssida bostra de incumintzu in Nùgoro.

So tra cuddos chi ant mudadu votu a s’ispissu. E si custa borta no essere seberadu a boisàteros, diat èssere andadu cun is Chimbe Isteddos.

E pro ite? Ca serbit àera noa.

E galu de prus nd’at a serbire in is Regionales de ocannu chi lompet.

Anca traballo, un’ente para-regionale, apo imparadu ca is seberos in campu ant a èssere a su nessi bator: su tzentru-dereta betzu, afortiadu dae su Partidu de is Sardos, Unidos in capas e seguru su Psdaz salvinianu nou, su tzentru-manca betzu Pd-Leu, su Movimentu Chimbe Isteddos e su Polu de s’Autodeterminatzione.

Duos proponimentos betzos contra a duos noos.

So curiosu de bidere su resurtu e perintantu torro su seberu meu.

Chi est, sena dudas, pro unu Polu sardu, modernu, ghiadu ispero dae una figura autorèvole comente a sa de Vostè, chi iscat interpretare a livellu locale is matessi istàntzias chi oe su Movimentu interpretat in Itàlia.

Acraradu su seberu meu, chèrgiat Vostè regollere unos cantos cussìgios-cunsideros chi ispero siant boddidos pro su costrutivu chi cherent èssere.

So seguru chi Vostè apat retzidu comente legitimos is pensamentos subra sa pagu ora tenta dae su progetu e su momentu istrategicu seberadu pro du proponnere.

Però creo chi vostè apat  bistu giustu. Apu notadu cuntentesa pro su traballu inghiriu a s’organizatzione, pro su connoschimentu de su logu, e prus che totu unu reconnoschimentu de su campu possibile nostru e non de votos feti (ischiamus bene ca pro is politicas diat èssere istadu istrintu), cantu prus che totu de “zonas de interessu”.

In meritu a custu diat èssere utile (seguru so ca dd’ais giai pigadu in cunsideru) un’istudiu fungudu de Google Trend Google Analytics, in particulare de s’ultima chida de campangia eletorale, pro cumprendere s’atopu de ogni decraratzione e movida de is candidados subra is chircas de is internautas.

Capitulu candidados: tzertu no totus podiant possedire s’oratoria de Vostè o cussa de Gavino Sale, a largu dae mimi s’intentu de criticare a chie no connosco. Pero unos cantos fiant pagu bonos in s’acarada cun su publicu, pagu eficatzes.

Si nde pesaiat gasi unu clima de allegas de consigiu de istitutu chi a pustis tocaiat a boisateros, prus iscipios de politicas, a arrangiare.

Ais (amus) bisongiu non 20migia votos, ma bintimigia possibiles militantes. Sunt totus e a cadunu votos massitzos in cunbintzione.

No ais (amus) bisongiu chi Vostè perdas ora pretziosa a ascurtare is ocasioneris chi punnant a debilitare su Progetu, leende profetu dae un’iscoramentu possibile pustis de unu resurtu chi, beniminde, calicunu giudicat de pagu valore.

In capas diat èssere ora chi calicunu de is collegas militantes de Vostè s’organizet in  “bardias informaticas” pro ponnere fronte a atopos similes, cun cuncordu majore pro amparare a boisateros responsabiles.

Non faghet a bos lassare aparados deretos gasi, mustrendebos delicados e debiles.

Custas persones, mudas finas a unu minutu antis de su resultu, est sa peus genia de sardu chi connosco.

Pro ddu narrere in atera manera, m’ammentant cuddos “amigos” chi no àiant animu pro fastigiare  sa pitzoca chi  cheriant però dd’aiant pro impedire a tue de ti dda intentare.

Sunt che a cuddos chi in una festa, a militares, abarraiant pitzigados a su muru riende de chie ballaiat, ca issos no fiant bonos. E su mundu est de chie ischit ballare.

Dae una bisura macropolitica, su votu a Lega e M5S est unu puntu mannu a profetu de boisateros.

Antis che totu est unu sinnale chi ddoe at giai unu 60% de sardos chi votade pro opinione e non at a votare prus pro unu partidu traditzionale.

Est una pastura manna manna pro nois, si giogamus bene is cartas nostras.

Tantu prus ca cussu votu est unfradu dae sa televisione italiana, chi a marola no at a podere traballare pro issos in s’ora de is regionales.

In custu sentidu, so cunbintu chi a s’imbesse ddoe apat un’iscra pro bois ateros in su votu leghista.

No isco si su M5S s’at a presentare a is regionales, ma sa Lega nono de seguru.

Connoschentes meos meda ant voadu Lega o Chimbe Isteddos ma m’ant naradu ca a Vostè dd’apretziant e ca ant a votare pro Vostè in su benidore.

No creo chi ddoe apat bisongiu de dispintare ideas chi no tenimus pro ddus concherire; in capas però nos at a deghere a mudare in sentidu prus radicale is allegas nostras, prus che totu in is lacanas e in is areas urbanas prus istrecadas dae sa crisi, in ue tenimus una mina dae ue bogare profetu.

Depimus faghere unu traballu mannu meda bidda pro bidda, e so seguru ca Vostè at a ischire comente interessare totus.

Est dae annos chi tengio un’idea chi a parri meu est simple, costat pagu e tenet atuliu meda.

Sa rivolutzione frantzesa aiat incumintzadu dae largu, cun un’acontessida chi pariat sena importu. Antis de aere cunvocadu is Istados Generales, in ogni biddighedda de Frantza su de Tres Istados aiat  ispartu unu “Cartulariu de is disigios”, est a narrere unu elencu de chescias.

In cue chie si siat dd’esseret cherfidu iscriat is problemas chi ddu poniant in pensamentu, pro ddu presentare a pustis a is rapresentantes issoro.

In pagu tempus nde aiat boddidu unu valore simbolicu poderosu, pro nde pesare unu sentidu de populu chi auniat a chie ddus cumpartziat e si ddos passaiat de manu in manu, e pro fraigare una cussentzia semper prus forte.

Imaginet Vostè su valore emotivu chi diat podere àere pro una campangia eletorale “longa”,una cosa  comete a custa, de bidda in bidda, de bighinadu in bighinadu.

No ddoe diat essere bisongiu de investimentos mannos, nen de militantes meda pro ddu cumprire. Is maneras (diat podere èssere unu video o, connoschende comente sunt birgongiosos sardos meda, in paperi etotu), su numene de donare a sa faina, s’ora: totu si podet manigiare cun fatzilidade segundu su bisongiu de s’organizatzione nostra.

“E ite faghere?”, si preguntaiat Lenin.

E aiat furriadu francas a susu una potentzia mundiale cun 5migia persones organizadas, Vostè tenet 20migia coros prontos a gherrare.

No nos amus a arrendere, ca ischimus ca mancu Vostè dd’at a faghere.