(Per leggere l’articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore)

Damus pro ammìtidu chi deo non isco nudda de universidades e in particulare de su mègius de deretu tributàriu italianu. E damus pro ammìtidu ca is professores chi s’àtera die ant imputadu siant innotzentes e mancari finas e ogetu de persighida giuditziària (in onni manera nd’amus a bidere s’acabu tra 8/10 annos, cando – colpèvoles o innotzentes chi siant – is reatos presumidos ant a èssere passados in prescritzione).
Ma a beru est ca ddoe at calicunu chi no ischit comente funtzionant is cosas in is universidades italianas? Non sunt totus malos o delincuentes is professores o is chircadores; a s’imbesse de persones onestas e capatzes nde ddoe at medas; ma disafio chie si siat leghet custu artìculu finas is chi sunt a intro) a no ischire cantos racumandados e “ciaputzos” apant fatu is “detronizadu” a àteros tantu campiones in podere chi ant prantu lagrimas marigosas e dae su mundu universitàriu nde sunt essidos non pro demèritu, ma ca aiant a in antis no a unu prus bonu, ma cuddu prus “forte” politicamente o chi bantaiat amistades o assòtzios prus influentes, o in manera simpli ca fiat pedina de iscàmbiu de una partida a iscacos chi depiat favoressere rees, reinas e banduleri suos.
Amus pèrdidu gasi unu muntone de caddos de arratza: unos cantos chi, cun fortza, passèntzia e ànimu sunt lòmpidos su matessi a otennere resurtu professionale (mancare no in s’universidade), àteros chi ant fuidu custu Paisu andende a arricare cussos in ue calicuna porcheria (finas a livellu universitàriu) da faghent su matessi, ma no est mai règula (e no at a èssere pro sorte chi is dotzentes e is chircadores italianos fatu fatu sunt ecellèntzias de su mundu).
E si cunsideramus ca su mundu universitàriu, in particulare su grupu de podere formadu dae is prus “abbistos” e anti-conformistas costituit a s’ispissu s’enna ghiradòrgia pro lòmpere cun fatzilidade a is carrigas prus altas de caràtere professionale e (prus che totu) polìticu, amus cumpresu pro ite in Itàlia non funtzionat casi nudda.