Su Comitadu NonucleNoscorie ha cramadu su Sit-In de Martis 12 cabudanni oras 10.00, bia Roma, pòrticos RAS, Casteddu, non solu pro torrare ladinu sa non mai suspesa bardianìa de su Comitadu in mèritu a su possìbile seberu de sa Sardigna comente a situ pro su Depòsitu Ùnicu pro sas Iscòrias Nucleares ma prus de totu pro faghere tzertu si la Regione Sardigna at acumpridu a sos doveres istitutzionales suos.

Su Comitadu at a averguare si la Regione Sardigna, pro funtzione istitutzionale sua, in sas osservatziones prevìdidas in sa protzedura VAS, cun iscadèntzia 13/09/2017, relativas a su seberu de unu situ pro su Depòsitu Ùnicu pro sas Iscòrias Nucleares , apat comunicadu a su Ministeru de s’Ambiente e de sa Tutela de su Territòriu e de su Mare, s’assoluta contrariedade espressada in su mèritu de su Pòpulu Sardu, tràmite atos ufitziales tra sos cales cuddu prus importante, unu referendum consultivu istitutzionale.

Averguare si apat comunicadu chi su 15-16 maju 2011, su Pòpulu Sardu at in manera soberana naradu no a sas iscòrias pro mèdiu de su referendum de initziativa pobulare “Ses contràriu a s’installatzione in Sardigna de tzentrales nucleares e de sitos pro su immagasinamentu de iscòrias radiativas de issas restadas o preesistentes ?”, decretende, cun su votu favorèvole de sa belle totalidade de sos votantes (su 97%), s’assoluta non disponibilidade de su territòriu sardu a s’installatzione de tzentrales nucleares e a su depòsitu de iscòrias radiativas.

Averguare si apat comunicadu chi tale voluntade, espressada dae sos Sardos tràmite referendum, est istada cunfirmada e afortiada dae vàrios àutos e deliberatziones de sas istitutziones cumonales, provintziales e regionales e finas de sa Cunferèntzia Episcopale Sarda.

Su Comitadu NonucleNoscorie, mutit a su Sit-In totus sos sardos chi si sentint in dèpere de amparare sa terra issoro e su presente e su futuru de sa gente sarda de su peus càrrigu chi diat pòdere èssere impostu a unu pòpulu. Unu càrrigu chi nche diat vinculare PRO SEMPER e diat distrùere s’immàgine nostra, s’economia nostra, sa salude nostra e sa libertade nostra de autodeterminatzione.
Su Sit-In est istadu cramadu pro deliberatzione de s’assemblea aende·si tenta a Aristanis su 27/09/2017. In sa matessi deliberatzione est istadu aprovadu su documentu de OSSERVATZIONE/DIFIDA chi su Comitadu NonucleNoscorie at a imbiare a su Ministeru tramite sa protzedura VAS.