(Per leggere l’articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore)

In fines, pustis chidas de ispera, is in dies chi lompent, a mimi e a una rapresentàntzia de àteros amministradores de su Nord Sardigna, nos at a retzire s’Assessore a s’Agricultura de sa Regione Sardigna.
A issu nos amus inderetadu dae ora pro chi agatet su tempus de bènnere in logu nostru a ispricare mègius a su mundu de su sartu e ite est chi at a fàghere e cale est s’idea de sa Regione respetu a sa liaga lègia de su sicore chi oramai s’at furriadu in unu flagellu berdaderu e a faeddare de àteros problemas.
Nointames custu s’Assessore non creet de importu a bènnere a inoghe a mirare in cara su disisperu de is massajos e de is pastores nostros e nos invitat in Casteddu, in ue paris a unu cafè, in capas, amus a retzire un’addobadedda in coddos e is sòlitas racumandatziones, in is chimbe minutos chi amus a àere s’onore de èssere retzidos.
A custu puntu deo non ddu ando.
Naradu cun onestade non mi nde importat nudda de andare a Casteddu a perdere tempus, tèngio cosa meda de fàghere inoghe, mancari pro s’Assessore siant de prus pagu importu de cussas chi depet fàghere issu, e però sunt de importu mannu pro is persones de Bonorva.
Apo bistu a s’Assessore a giru in Sardigna pro onni ocasione, inchìngios, cunvegnos subra is bandos PSR, e àteros atopos de mundu.
Deo però dd’aia pedidu de bènnere a inoghe pro, paris a mimi, paris a is collegas mios, mirare in ogros s’arrennegu e su disisperu de custa gente e àere su coràgiu de nde boddire is frastimos chi nde essint dae s’impotèntzia, cosas chi nois depimus fàghere ogni die, ca semus is ùnicos rapresentantes de is istitutziones in is territòrios, in tames chi totu custu diat dèpere èssere inderetadu conca a s’istitutzione regionale.
Isperaia però chi resesseit, pustis, finas a nàrrere e cales sunt is sistemas chi in Casteddu ant idea de imperare pro rimediare a una situatzione birgongiosa comente a custa. Craru est chi s’Assessore at traballu meda e non creet de importu a chistionare cun su mundu chi issu, a s’imbesse, diat dèpere rapresentare e tutelare.
Apo a abarrare in Bonorva e apo a chircare de ispricare deo a is pastores, chi so onoradu de rapresentare, ca comente a Comune amus a fàghere totu su chi est in podere nostru pro illebiare su sufrimentu issoro ma chi seguru, in custa chistione, su rolu printzipale ddu giogat sa Regione.
Nointames amus a mudare bersàlliu e amus a punnare deretos a su presidente Pigliaru presentende a sa Persone sua is problemas graes chi sunt turmentende custa categoria professionale chi sustenet parte manna de sa cadena econòmica de Sardigna.
Ispero a beru chi s’Assessore a s’Agricultura de sa Regione Sardigna si nde abbiget de sa dificultade manna chi sunt traessende is pastores nostros e mancari si issu non at sa responsabilidade de su votu, ca non s’at dèpidu mesurare cun s’aina eletorale ma dd’ant numenadu, ispero chi apat sa delicadesa e responsabilidade pro meledare subra su cumportamentu suo e bènnere a inoghe pro acarare s’arrennegu ma finas pro donare isperu a is pastores de su logu.
*sìndigu de Bonorva