(Per leggere l’articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto)

S’esertzitatzione militare narada “Mare Aperto 2017” est unu avantzamentu in negativu in s’istòria de is esertzitatziones militares in Sardigna.

Mancari sa dimensione esagerada de demàniu e servitù militares giai a disponimentu, custa esertzitatzione – chi at a addurare finas a su 20 de maju – at a sobrare finas is làcanas lompende in àrea tzivile in ampros tretos de mare, proibende su tràficu a is barcas de piscare, cummertziales e turìsticas, immoe chi semus a s’inghitzu de s’istajone turìstica dae Costa Rei a Santa Margherita, a banda su tretu mannu de su polìgonu de Teulada.

Totu custu in su mudìmine de is istitutziones polìticas, in s’ìnteri chi su portu de Casteddu paret assediadu dae deghinas de unidades de is marinas militares de meda Paisos de sa Nato.

Est ora duncas de torrare a nde pesare cuddu ispìritu ampru, democràticu e plurale, patzìficu ma firmu, chi aiat animadu su grandu movimentu populare contra s’ocupatzione militare in Cabu Frasca in su 2014, pedende a is Sardos de manifestare totu paris a manera forte e crara contra is esertzitatziones militares, is bases e polìgonos de addestramentu, a s’imperu de maicantos mannos territòrios che a demàniu e servitù militares.
Su pòpulu sardu non bolet abarrare mudu cara a custas ingiustìtzias.

Pro custu tocat a sustènnere sa faina de Libe.r.u., Comitadu “Gettiamo le basi”, Comitadu “Su Giassu”, Tavola Sarda della pace, Sardigna Libera, Sardigna Natzione e Cunferèntzia Sindacale Sarda pro su sit-in populare de protesta suta sa sede de su Consìgiu Regionale, Carrera Roma, in Casteddu, a oras de sas 10,30 de martis 16 de Maju.