S’agatat finas una versione in sardu de su manifestu chèrfidu dae Guvernu e Parlamentu catalanos pro sustènnere su referendum pro s’indipendèntzia dae s’Ispagna. Est in s’indiritzu web https://pacteperlreferendu.cat/ e l’ant fata sos de su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale, assòtziu de espertos e ativistas chi, dae su 2014, òperant in s’ìsula in defensa de su protzessu de istandardizatzione e ufitzializatzione de sa Limba Sarda Comuna.

In segus a sa proposta de su Parlamentu de Catalugna, e pro imèllida de su Guvernu de Bartzellona, su 23 nadale de su 2016, s’est costituidu su gasi naradu Patu Natzionale pro su Referendum, una cunfederatzione chi unit entidades medas de creze istitutzionale, culturale, sotziale e polìtica, cun sa punna de creare sas cunditziones pro un’acordu intre su Guvernu Ispagnolu Tzentrale e sa Generalitat (chi diat èssere su guvernu regionale autònomu) a fines de permìtere sa tzelebratzione de unu Referendum legìtimu e vàlidu in su cale su pòpulu catalanu potzat espressare sa volontade sua in contu a sa permanèntzia in s’istadu ispagnolu o sa creatzione de un’istadu europeu nou.

Su Comitadu Esecutivu de su “Pacte” at retzidu s’incàrrigu de elaborare unu Manifestu cun sa sìntesi de custa aspiratzione trasversale e populare, isparghinada meda e de seguru magioritària in Catalugna. Prima die de freàrgiu coladu, s’assenblea plenària de su Pacte, aprovaiat su testu propostu dae su Comitadu. Como, in sa fase de sa difusione, Parlamentu e Guvernu, impreant 17 limbas diferentes, intro sas cales b’est su sardu, pro fàghere andare bene a giru sas propostas de adesione.

<Nois sardos amus postu fatu cun aficu e apogiadu sa batalla pro sa dignidade de sa limba in Catalugna – at declaradu Giagu Ledda, su tradutore de su CSU chi s’est ocupadu de bortare – e como ponimus fatu a sos passos de sa sotziedade catalana pro decrarare sa repùblica indipendente, cun una partetzipatzione de pòpulu mai bida forsis in Europa. S’istadu ispagnolu, paris cun si poderiu giuditziàriu chircat de l’arressare, neghende sa possibilidade chi siat possìbile a si espressare cun libertade cun su mèdiu de unu referndum comente at fatu, pro esempru, s’Iscòtzia. E pro custu chi nois – at congruidu Ledda – cumponentes de su CSU, chi sostenimus polìticas patzìficas, aderimus a custu Manifestu pro su Referendum a manera simbòlica ponende a disponimentu su bene identitàriu nostru prus pretziosu, sa limba>.

Sa Catalugna cheret detzìdere cun unu Referendum su venidore suo. Pro aderire e lèghere su manifestu in àteras 16 limbas punghe https://pactepelreferendum.cat

Pro lèghere su manifestu in sardu punghe:

https://pactepelreferendum.cat/pdf/manifest-sc.pdf

Pone s’adesione tua colletiva o individuale.
Gràtzias