Avatu de is orìginis e su sentidu de su carnevali is studiosus no funt totus deacòrdiu, custu de seguru afundat is arrèxinis in s’edadi precristiana-pagana cun is ritus dionisìacus suus. Arrapresentat su treullu mancai ritualizau sotzialmenti, est disìgiu de libertadi, de disinibitzioni de sa censura sotziali po mèdiu de sa tramuda. Sa trasgressioni nd’est unu de is elementus de fundamentu.
It’est oi su carnevali in is biddas nostas? Ancora ddoi est custu elementu de fundamentu ca si mancat, assumancu po mei, est malu meda a fueddai de carnevali?

Mi benint a conca unus cantu de “chistionis” arrapresentadas in custus ùrtimus annus: pirati dei caraibi, personàgius de Walt Disney, yellow submarine, Michael Jackson, festa della birra, antico egitto, minions, Saint Patrick’s day…

Eus a podi nai ca oi su carnevali est unu inditadori de su stadu de saludi de sa cuscièntzia comuna cosa nosta?

Si aici fessit incapas s’iaus a depi pigai pensamentu mannu. Sa manifestada, foras de pagus esèmpius, po su prus arrapresentaus de carotas sìngulas, est s’arrapresentatzioni de cosas de pagu contu, sciàpidas e de su chi no s’apartenit. Una manifestada “allena” duncas fata prus po sciorai bistiris luxentis e gallosus e mùsicas de k.o. si no po trasmiti unu calisisiat messàgiu.

Dd’apu a crei chi in Sardìnnia no ddoi siant chistionis chi dda caraterizant chi si podint arrapresentai fintzas in manera meda trasgressiva? Ca fortzis no tenus peruna arrealidadi de arrepresentai? Chi siant sparèssias che unu bellu (tanti po nai) giogu de prestìgiu? Totu custu at a tenni calincuna arrelata cun su sentidu de apartenèntzia/stima de sei de pòpulu?

Dd’apu a crei si no si potzant arrapresentai “in crai” de carnevali calincunu de is millas chistionis chi funt allupendi sa terra nosta? Ca continuidadi territoriali, globalizatzioni, disocupatzioni, disterru, spopulamentu, tzarachias militaris, incuinamentu, scabudamentu de sa scola, polìtiga locali, regionali, natzionali… siant chistionis tabù?

Sceti una festa po bistiri a màscara.

E sèmpiri si aici fessit iaus a podi provai a scerai calicnunu responsàbili? Prus de una borta apu scritu ca su logu innoi si trasmitit sa connoscèntzia cunsiderada de importu po sa sotziedadi est sa scola. Su fatu ca inguni aìnturu no agataus elementus de sa cultura nosta (stòria e lìngua in primis) bolit nai ca po sa scola de domu nosta is sardus no ant prodùsiu nudda dìnniu e chi minèsciat de aproliai in su logu de sa formatzioni de is cuscièntzias! Ma sa scola, statali e romana, dipendit de sa polìtiga. Podeus scerai in sa classi polìtiga e dirigenti nosta calincunu chi apat diaveras traballau po ndi liai custu blocu? Coment’est chi eus pòtziu e sigheus a permiti totu custu? Eus a podi mai perdonai?

Eus a podi fai calincuna cosa o seus oramai chena de speru perunu?

Ma incapas tenit arrexoni unu giorronalista cumentendi su carnevali de Santu ‘Èngiu: “po una dii totus si ndi funt bòfius scaresci sa crisi e is problemas…! Unu pagheddu che su panem et circenses de is imperadoris romanus: est pròpiu berus ca stòria si torrat a presentai!