(Per leggere l’articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto)

Silvio Podda, primàriu de chirurgia plàstica cràniu-fatziale a s’Ispidale de St. James in Paterson, New Jersey (a canta a s’aeroportu de Newark) est unu sardu ispetziale a beru.

Cussa calidade de sardps chi nos faghent fieros de lu connòschere o mègius galu de li èssere amigu.

Ca Silvio aiat e at chistidu una infinidade de amigos in Sardigna “de giovuneddu” nd’at achiridu medas finas cando sa Sardignal’at lassada unu cuartu de sèculu como pro cumpletare sos istùdios e comintzare sa professione in Amèrica.

S’amore pro sa terra e sa limba sua Silvio sighit a lu nurdiare a fitianu, tràmite sas retzas sotziales, ma finas fuende-si-nche a Villasimius duas-tres chidas a s’annu cando resessit a leare unu bìxulu de fèrias.

Sunt sas pagas dies de fèrias suas e unu paru de Flebo de Sardigna in antis de torrare a s’Amèrica, duncas issu las cheret bìvere cun àsiu sena “segamentus de conca”.

Una de sas aconcadas de Silvio, in s’ùrtimu deghènniu, est istada cussa de sas missiones in Africa e Oriente de mesu pro assistere fatu a mèigu volontàriu popolatziones demadas dae gherras e misèrias.

In ie isparghinat s’òpera sua in su mundu cun impignu e professionalidade, sena pèrdere ma valorizende su naturale suo prus bellu achiridu dae su babbau e sa mama e dae sa terra sua.

Silvio Podda, connotu Silvietto, est apretziadu meda che a professionista sardu-newyorchesu, cun un’istòria de binti annos de istùdios mèdicos ispetzialìsticos, sende chi at lassadu una famìlia cun traditziones de late e de casu.

Dae su Litzeu Siotto a s’Universidade de Meditzina de Casteddu e posca su brincu cara a sos Istados Unidos a comintzu de sos Annos 90, finas pro tramudare cun àteras pitzocas su tràgiu suo de amajadore.

Boston Children’s Hospital, Columbia University, New York Medical College, New York University School of Medicine Plastic Surgery e Miami Children’s Hospital in ue at cumpletadu s’ùrtima ispetzializatzione sua in su 2006.

Lu chircant meda in custu campu.

At coro e cherbeddu prus mannos de sos chirurgos traditzionales, a tretu chi, Emergency, nessi una borta a s’annu l’at postu in s’elencu de primore pro nche lu imbiare in mssione in zonas de gherra a sa parte de s’ Àfrica o de s’Oriente de Mesu.

In deghe dies de ipsidale de campu cun assistentes, materiales e locales pagu seguros, depet torrare a cosire o sestare caras, ancas e bratzos de chentinas de persones bisestradas dae sas bombas.

Lu faghet cun professionalidade e coidadu sende chi l’agiuat s’ispìritu suo de adatamentu e sas ses limbas chi faeddat a fitianu.

Su coro abarrat e torrat a New York in ie b’est domo sua, cun una mirada ispatziale subra Cwentral Park e sos gratatzelos de su tzentru tzitade. Los abàidat a mangianu chitzo dae sa fentana sua a s’ùrtimu pitzu de su palatzu in ue bivet in Central Park West Avenue.

Unu cafè e luego brincat in vetura, coladu su Washington Bridge a sas 7.30 est giai bestidu pro intrare in sala operatòria.

Torrat a pustus iscurigadu, in tempus pro lèghere calicuna istòriedda e cuncàmbiare amore e anninias cun sos pipios suos Lorenzo e Federico, mentres los corcat.

Lorenzo e Federico sunt un’ispetàculu. Duos gentilòmines ischidos, cun s’atentu tedescu de sa mamma e s’ispìritu de aventura de su babbu.

Ah, mi fia ismentighende, in prus de sos tìtulos medas nòbiles chi at comente mèigu ispetzializadu, Silvio at finas cussu chi non si podet lassare a banda de Presidente de su Cagliari Club New York-New York.

Mi pensaia chi aperet renuntziadu a s’incàrrigu cando bi l’apo propostu s’atòngiu coladu in antis de mi nche tramudare a Miami.

E imbetzes issu at atzetadu e partètzipat a sas “pichetadas” in Brooklyn e Manhattan o cando si càstiant sas partidas de su Casteddu.

Cando su traballu bi lu permitit, nos onorat de sa presèntzia sua e sas seradas megiorant.

Si presentat a s’ispissu cun Lorenzo e Federico “bistius” de ruju-biaitu cun sa màllia betza a fasca rugrada de s’annu de s’iscudetu.

Est un’ispàssiu “candu arribara”, cun s’energia sua poderosa. Intreverat sas fotos de sos patzientes suos chi at acontzadu

In sas ùrtimas dies cun barzelletas contadas mesu casteddaju e mesu inglesu.

Las contat cun sa pretzisione e sa passione chi àplicat in totu sas cosas de sa vida sua. So long, dr. Podda, sàmbene a conservatzione longa