(Per leggere l’intervento in italiano cliccare sulla bandierina in alto)

In riferimentu a is artìculos ispartzinados dae unos cantos giornales in-linia e torrados a propònnere dae unas cantas televisiones locales in chistione de s’istadu de avolotu de is dipendentes Tiscali e de su benidore de sa sienda, fundada a s’ora dae Renato Soru, nde essit solu solu a pìgiu unu meledu chi, ammentende is tretos de prus cunsideru in s’istòria de custa sienda, lompat finas a dies de oe pro incuadrare mègius sa situatzione atuale.

Est ispontàneu, duncas, a incumentzare pròpiu de su mese de martzu de su 2016 cando remplasada sa sotziedade betza, a pustis de sa fusione tra Tiscali Spa e Aria Spa, a sa presentatzione de su bilàntziu si nde sapint de sa situatzione de disacatu econòmicu lassada dae chie, pustis de àere fundadu e ghiadu sa sienda pro prus de deghe annos, cun is bancas creditoras in fatu, si bidet obligadu a nde lassare sa diretzione e de fatu sa propiedade.

Est pròpiu dae cussa acontèssida chi benit ispontàneu a si preguntare pro ite est chi, a longu de is annos, cando sa propiedade betza nd’at bogadu is premissas chi ant conduidu a sa faddida de Tiscali e finas a a dda depere bendere,sa parte sindacale CGIL, CISL e UIL, no apat agiumai tentu su bisòngiu de espressare pensamentos a tutela de is traballadores comente a como, in custa circustàntzia, e a s’imbesse acontesset chi a pesare de chi fartent is premissas, in manera istrumentale e a profetu suo ebbia, atribuat a chie at tentu in erèntzia cussa situatzione, sa responsabilidade de is dificultades chi depet acarare.

Dificultades chi però, in cunsideru de cantu acontèssidu, e faeddamus de inditadores econòmicos finantziàrios, non sunt tales de causare prus pensamentu de cantu a s’imbesse ddue depiat àere in is annos passados. Pro sa prima borta a pustis de deghe annos, difatis, custa sienda at unu pranu industriale; pro sa prima borta at redùsidu de meda su dèpidu gràtzias pròpiu a sa negotziatzione noa de su matessi. Acontèssida chi antis non fiat possìbile pròpiu pro sa farta de unu pranu industriale chi diat èssere donadu cunfiàntzia a investidores e bancas.

Negotziatzione noa de su dèpidu chi at conduidu a unu rispàrmiu subra is interessos de su dèpidu matessi chi si podet calculare in milliones de èuros. Pro sa prima borta a pustis de deghe annos tenimus unu pranu de investimentos, est a nàrrere sa cunfiàntzia de investidores chi ant intregadu deghinas de milliones de èuros a sa dirigèntzia pro investire in infrastruturas e tecnologias.

Semper pro sa prima borta a pustis de unos deghe annos ant firmadu acordos de importu econòmicu cun Enel oper fiber, cun Fastweb, cun Engeneering, chi nde betent vantàgios de càscia, redùsida de su gastu, incuru pro is fainas printzipales, fainas chi sa bussa, is investidores, is òrganos de vigilàntzia e chie si siat at acollidu in manera positiva su benidore, tràgicu un’annu antis feti, de sa sienda e de is traballadores, francu is siglas sindacales nomenadas antis.

Pro sa prima borta amus miradu in cara sa realidade, lassende una gara, sa SPC-Consip, binta cun unu imbaratimentu sustenibili unos cantos annos a oe, e chi teniat bisòngiu de investimentos e resursas chi una sienda in bia de faddida tzertu non si podiat e non s’at pòtzidu permitere. Pro sa prima borta acontesset, galu, chi unu istipèndiu, su de su mese de Nadale, cun regularidade dispostu, ddu paghent cun dinare presente in càscia e sena nde bogare àteros dèpidos cun is bancas.

Tiscali est bivende un’iscuta de assètiu e proponimentu noos chi, a mala bògia, conduit finas a lassare unos cantos afàrios de sa sienda a in antis a vantàgios econòmicos-istratègicos chi permitant, a issa matessi, de abarrare bia, ca si nono diat èssere istètiu a nci lompere is libros in tribunale, e chi bidet imboddiadu a ogni traballadore e sena chi ddue apat istadu perunu litzentziamentu, perunu postu de traballu pèrdidu, giai perunu tramudu de sa seu de traballu e in ogni manera sena peruna pèrdida de amparu legale, e a s’imbesse furriende in mègius su cuntratu cun is siendas chi ant integradu a is traballadores in chistione.

Non cumprendimus, duncas, su bisòngiu de incumentzare una campagna infamadora, tenende in contu cantu naradu finas a inoghe, in un’ora delicada meda de proponimentos noos in ue unas cantas essidas brullanas mediàticas nde pesent dannos a chie est traballende feti pro sarvare cantu faghet a sarvare, e pustis de àere firmadu unu cuntratu de solidariedade, giai in pàusu in unas cantas àreas de sa sienda, e chi propassada s’iscuta de cuncordu, faghet a creere chi s’at a firmare a beru pro totu is traballadores.

Comente secretaria territoriale de sa UGL Telecomunicatziones creimus chi sa faina sindacale, diat àere dèpidu èssere prus intzisiva cando nde sunt essidas a pìgiu is cunditziones depidoras e de malu guvernu chi ant conduidu a sa tzessione, diat a depere èssere inderatada a profetu de s’amparu de is traballadores feti, est a nàrrere cando ddue at apat sa possibilidade de perdere su postu de traballu, e no est custu s’atopu de Tiscali, intàmes de pònnere in fatu a àteros, pagu fàtziles a cumprendere, interessos polìticos, ispuntzonende a is dipendentes pro nde bogare avolotu e publichende artìculos e comunicados.

*Ugl Telecomunicatziones