(Per leggere l’intervento in italiano cliccare sulla bandierina in alto)

Eris in Aristanis s’est fata sa diretzione regionale de su PD.

Sa situatzone chi in antis fiat anòmala, a pustis s’est iscobiada finas surreale. Est parta dae luego anòmala ca sa cunvocatzione est istada imbiada dae su Garante chi a manera naturale nd’at detzisu s’òrdine de sos traballos in autonomia.

In printzìpiu s’est acraridu chi sa figura de su Garante est diferente dae cussa de su commissàriu (mancari chi apat sostituidu su segrètaru in sa cùnvoca de sa diretzione) e est istada proposta una commissione pro su cungressu.
Custu s’est fatu sena abèrrere in antis perunu dibàtitu in contu de sa situatzione atuale, gasi chi su cungressu esseret una formalidade sena collegamentu cun sa situatzione polìtica generale.

Apo proadu a inghitzare un’arrèsonu finas prus ampru, ma su garante-commissàru at detzidu de mòrrere cada interventu de creze polìtica giustifichende-si cun sa netzessidade de rispetare sas règulas, chi in cuncretu fiant s’òrdine de sos traballos (eja, su matessi odg de sa diretzione cunvocada in mancàntzia de segretàriu e/o commissàriu e duncas foras dae sas règulas nostras comunas).

S’est protzedidu cun su votu de una commissione, disinnada in antètzipu, òviu, sena mancu una discussione subra su mèritu o sas prospetivas e votada (sende chi deo apo pedidu su controllu de sos votantes) cun 27 favorevoles, 2 astènnidos (chi non los ant mancu contados) e 0 contra (si non mi faddo, in minusprètziu de sas règulas, subra 82 chi aiant deretu de votu: 60 eletos, 10 propostos dae su segretàriu, 12 pro rolu).

Totu custu s’est detzisu de fatu cun s’acordu de chie finas a eris at ghiadu sos carros currentìtzios e eris at detzisu de si nde bantare de sa gestione noa tràmite rapresentantes pròpros chi, a agiudu torradu, ant a entrare de deretu in s’assemblea noa.

Unu pagu comente si su 4 nadale non esseret capitadu nudda, comente si in Sardigna su grupu dirigente aeret cumpresu su chi fiat capitende, comente si sas polìticas de su guvernu betzu l’as aerent acasagiadas cun cuntentu, comente si non b’aerent problemas in Regione.

Unu PD chi sighit a arresonare intro grupos internos (e non cun sos iscritos e militantes suos) chi cun sos tzitadinos est tostorrudu a faeddare de sesi e non de sos problemas de sa Sardigna.
Sa fase congressuale comintzat sena discussione cun s’arriscu chi sigat gasi comente a primu: unu cungressu de nùmenes e non de ideas.

Semus galu in presèntzia de unu grupu dirigente – espressione de s’ùrtimu cungressu – chi at ghiadu custu partidu in sos ùrtimos annos (ma finas in antis) e chi no at ischidu comente cumpònnere s’atza de sos acaramentos e de sas diferèntzias internas e chi antzis las at unfradas e gasi est capitadu finas in sos ùrtimos annos.

Unu grupu dirigente gliùscu chi no at bidu su chi est costadu (o lu bidet e chircat de si sarvare) e chi impèigat cada acaramentu e tentativu de ghirada chi punnet a addobiare una mirada alternativa de su cuntzetu de ghia de su partidu de su poderiu chi nde protzedit.