(Per leggere l’articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto)

Sos datos de su Referendum pro sa reforma costitutzionale, in ue su 73% de sos Sardos ant naradu nono, nos inditant chi in Sardigna podimus mudare sa cunditzione polìtica e colare dae unu guvernu regionale italianista a unu autonomista.

Tocat a nos mòvere luego peroe e totus umpare, comente naraiat Frantziscu Innàtziu Mannu in s’innu “Su patriotu sardu a sos feudatàrios”, si nono: «Si no calchi die a mossu, bos nde segade su didu, como ch’est su filu ordidu, a bois tocat a tèssere, mizi chi poi det èssere, tardu a s’arrepentimentu, cando si tenet su bentu, est pretzisu bentulare».

Non podimus istare frimmos a pustis de sa data istòrica de su 4 de nadale 2016, ca tres Sardos subra bàtoro nos ant fatu a cumprèndere chi sa sotziedade est in andera. Non ch’est passadu tempus meda dae cando duos annos e mesu a oe sos Sardos ant elègidu sa majoria chi est guvernende sa Sardigna cun su 42,2% de sos votos e s’annu innantis sos Sardos cun su 29,42% a su mesu-manca contra su 23,64% a su PDL ant fatu bìnchere a Bersani cun cussos pagos votos chi a levellu natzionale li sunt serbidos pro àere sa majoria in Parlamentu. Si oe nois non nos rendimus contu de custu mudamentu sotziale, cheret nàrrere chi semus fora dae sa realidade.

Sa zente at votadu nono a sa Reforma costitutzionale ca at cumprèndidu chi sa Costitutzione, e de cunsighèntzia s’Istatutu sardu, non podent èssere torrados a iscrìere dae sa matessi classe polìtica chi los at disaplicados, ca cussos chi cheriant mudare sa Costitutzione sunt sos matessi chi ant contribuidu a criare custa disaura sotziale. In custa Reforma non b’aiat peruna intentzione de fraigare un’Istadu regionale, dae su momentu chi a sa Sardigna tocaiant 3 senadores e a sa Lombardia 14, mentres sa funtzione de su Senadu depet èssere cussa de echilibrare su podere chi sas regiones populadas ant in sa Càmera a discàpitu de cussas ispopuladas comente sa nostra.

Pro tantu si fiant criende pro sa Sardigna cunditziones disastradas chi, si esseret passadu su si, nos aiant giutu a otènnere tres rapresentantes ebbia in Senadu e, non basteret custu, fintzas numenados dae sas segreterias de sos partidos italianos. In prus, una borta tentu custu resurtadu, nos aiant àpidu ismutzadu cussu pagu de autonomia chi nos restat in s’Istatutu in vigore. Pro custu sos Sardos ant votadu nono, ca ant cumprèndidu, in fines, chi unu Guvernu regionale chi non cheret difèndere s’Istatutu sou est contra sos interessos de sos Sardos.

Ma in Sardigna amus votadu nono prus de cale si siat àtera regione italiana ca inoghe sa polìtica adotada dae custa majoria at fatu dannos incalculàbiles: cun sa dispatziada de sa Ryanair su cummèrtziu cun s’èsteru est miminadu indunu annu de su 13,9% (funte Banca d’Italia) e s’intrada in traballu de giòvanos dae sos 15 a sos 35 annos est miminada de su 13,1% (funte Banca s’Italia). Pro tantu, cun sa bìnchida de su si, su progetu de sutamissione de s’Ìsula a s’Istadu italianu si diat èssere cumpridu mezus, batende a inoghe sas iscòrias nucleares e s’arga pro sos inchijinadores, cunduna classe polìtica dèbile e sùddita e una populatzione pòbera e chentza traballu.

Pro custu non podimus abbarrare frimmos cando sa sotziedade in Sardigna est currende gasi forte deretu a s’autonomia. Nos depimus ismentigare coalitziones de mesu-manca e mesu destra, chi finas a eris fiant una normalidade, ca oe est bènnida s’ora de fraigare s’unidade de su pòpulu sardu, ponende umpare totu sas ànimas de sos partidos, movimentos polìticos, assòtzios e òmines lìberos de ispiratzione sardista e identitària chi tenent in conca s’idea de giùghere sa Sardigna fora dae su cumandu anzenu.

Pro arrejonare de custu amus ammaniadu un’atòbiu in Otieri (Centro Culturale San Francesco – Piazza San Francesco) in die 17 de Nadale / Idas 2016, a oras de sas 17,00.