Frissu misciadu de su martis mangianu (prima die de su Renzi-bis sena Renzi)

1) T’abbìgias de èssere imbetzadu cando ti sapis chi sos giogadores de fùballu de sèrie A, cussos chi as semper bidu che mannos, oramai sunt totu prus giòvanos meda de tene. E in prus: finas sos ministros de sa Repùblica, cussos chi as semper bidu che betzos cadruddos, o sunt prus giòvanos de tene o sunt belle fedales tuos.
2) So un’espertu de votos inùtiles, duncas bos pedo de nde fàghere a mancu de mi pedire votos profetosos a sas eletziones polìticas imbenientes. Bos naro petzi chi sa prima borta – in su 1992 in Atri (Abrutzu) – aia votadu sighende sa traditzione de famìlia, sena chi babbu mi l’aeret pedidu, pro su Pri. Sa preferèntzia fiat andada a unu Riva disconnotu. Non bos depo ispigrare pro ite, penso.
Pro m’avesare dae deretu a istare cun sos perdidores in su 1994, imbetzes, aia votadu a Segni.
3) Eris, a pustis de meses, in finitia apo bidu una bella partida de su campionadu nostru de sèrie A. Crompimentos a Roma e Milan.
4) Ponende a pare sentidu e campaneddas, bos assimigiades de prus a Renzi chi basat a Gentiloni o a Letta chi grisat, a cara manna, a Renzi?
5) Su prus polìticu intre sos ministros noos est sena duda Marco Minniti, su responsàbile nou de sos Internos.
Pustis mortu Cossiga est istadu isse a ghiare sa fundatzione Icsa, un’istitutu chi giai dae s’acrònimu inglesu (Intelligence culture and strategic analysis) faghet riferimentu a sa traditzione anglosàssone de meledu ampru e “a s’iscùsie”, a porfia cun una polìtica fata de momentos e abolotada dae sa cuntierra bipolare.
6) Cossiga contaiat una trassa ispassiosa subra de sa nàschida de su primu guvernu D’Alema: “Massimu b’aiat meledadu in intro de note. A s’arbèschida m’aiat imbiadu a Minniti a mi nàrrere chi bi l’aiant fata pagare pro èssere arribadu a Palatzu Chigi sena votatziones. A Minniti l’aia rispostu gosi: torra a ue est isse e nara∙li de non mi truncare sos callones, si nono ando deo e nche lu giugo a su Cuirinale, a sa de su Presidente de sa Repùblica, a fichias de pee a culu”.