A sas 18.04 Verdini e Zanetti narant chi su partidu insoro – naschìdu cun tzente elegìda cun Berlusconi e Monti – no ada a votare po Gentiloni in su Senadu.

A sas 18.19 Matteo Renzi at iscritu in Twitter sos augurios a chie est benìu a pustis de issu finas si Gentiloni at isetau una mes’ora primu de narrere sos nomes de sos ministros.

Sos chi sunt bistaos lassaos in sa cadrea insoro sunt 12 e sos noos sunt duos ebia: Finicchiaro po sos faedos cun su Parlamentu e Fideli a s’Istruzione. Sos ateros (Alfano, Lotti, Bischi, De Vincenti, Minniti) cambiant ebia sa cadrea.

Ma ite cambiat? Mancat Renzi ma est un aterunu guvernu Renzi.

Cantu at a durare? Abaidende a su chi est sutzessu – e intendìu su chi at nadu Renzi custu mantzanu -, cunsiderende sa positzione de Verdini, a lu narrere tiat essere un’iscumissa.

Ma cussos augurios – gasinche fatos -, si timis essere Gentiloni, no lassant trancuillos.