Progetu Repùblica de Sardigna lassat libertade de sèberu a is tesserados suos pro su referendum de su 4 de Nadale 2016.

Fintzas a cando su Pòpulu Sardu at a sighire a si fàghere rapresentare dae is partidos italianos o dae is movimentos polìticos locales chi ant fatu issoro sa manera de fàghere afarìstica e subalterna de su perìodu autonomìsticu, nudda at a pòdere cambiare in sa cunditzione de suta-isvilupu chi faghet is interessos italianos.

No est istada sa “Costitutzione prus bella de su mundu” a sarvare s’ìsula dae is dannos de un’isvilupu industriale de matritze coloniale, aici comente dae s’ocupatzione militare de sa terra e de su mare sardos pro is giogos de gherra, e nemmancu – sa Costitutzione etotu – at impedidu chi sa Sardigna si torressit a una de is regiones prus pòberas de s’Europa, cun is tassos prus artos de ispopolamentu, isbandonu iscolàsticu e disimpreu.

Progetu Repùblica rispetat s’issèberu de cussos chi ant a votare contra sa riforma cun sa punna de non bìdere minimare ancora de prus s’ispàtziu de autonomia dae sa modìfica de su Tìtulu V. A dolu mannu, però, bidimus chi fintzas is Partidos chi si narant indipendentistas ant sighidu s’ischema de sa propaganda unionista, alladiados a pitzus de is positziones italianas contràrias a sa reforma, e non sunt istadas bonas a torrare a abèrrere sa dibata a pitzus de s’iscritura de unu Istatutu Sardu nou.

A pitzus de custa chistione pensamus chi siat indispensàbile pro su benidore de sa Sardigna – cale si bògiat chi siat su resurtadu chi is urnas s’ant a donare – dae su 5 de su Mese de Idas si donet a lestru s’incumintzu a una Fase Costituente pro torrare a iscrìere s’Istatutu Sardu, oramai inadeguadu a sas esigèntzias de oe.

Pro mèdiu de unu protzessu partetzipadu chi at a dèpere pònnere impare is tzitadinos in s’annoamentu da sa Carta Fundamentale de is sardos, at a èssere netzessàriu torrare a definire is raportos cun s’Istadu italianu e ammanniare is cumpetèntzias de s’Ìsula in tema de fiscalidade, istrutzione, energia, welfare e benes culturales. Un’Istatutu chi donet dignidade a su Pòpulu sardu, fundadu a pitzus de tres printzìpios non renuntziàbiles:
• su reconnoschimentu de sa Natzione Sarda;
• sa co-ufitzialidade de sa limba sarda e de is àteras limbas de Sardigna;
• su deretu a seberare (autodeterminatzione natzionale).

Pro custu obietivu istòricu, Progetu Repùblica de Sardigna cumbidat is rapresentantes de is Partidos Natzionales (autonomistas, soberanistas e indipendentistas) is intelletuales isulanos e totus is sardus pro sa pianificatzione de unu percursu partetzipadu pro torrare a iscrìere s’Istatutu de sa Sardigna, de manera chi dae cada giassu de s’Ìsula lompat fintzas a su Cussìgiu Regionale sa boluntade de unu cursu polìticu, sotziale e econòmicu nou de sa Natzione Sarda.