Chenàbura s’Anci sardu ddu torrat a intentare. Pustis su nudda de cumpridu e is polèmicas sighidas a s’assemblea de su 23 de Cabidanni cando is duos candidados (Giuseppe Ciccolini e Emilianu Deiana, ambos de su Pd, de pare a pare sìndigu de Bitzi e de Bortigiadas (Bultiggjata ) no aiant otentu is votos netzessàrios, custa bia diat a pòdere èssere sa bona.

A nde pesare avolotu, pustis chi est bènnida muda sa dibata intrea, est istadu Deiana etotu.

Denneghende in sustàntzia is boghes de is ùrtimas dies chi ddu decraraiant a unu passu de si nde retirare cun unu “cumpensu” costa a sa dirigèntzia natzionale, su primu tzitadinu gadduresu at iscuntzertadu a totus iscriende una litera longa e aberta a is collegas suos sìndigos.

In s’iscritu cunfirmat su disafiu cun Ciccolini, mancari non si decraret contràriu a sa presèntzia de àteros candidados o a una sìntesi tra is diferentes propostas.

Però sa chistione presidèntzia est subordinada a àteras duas propostas: “Unu programma cun chimbe puntos, cumpartzidu, de agatare in una pre-assemblea regionale e sa formatzione de una lista unitària in ue ddue siant rapresentados in manera omogènea gèneres, rechestas e territòrios”.

Tra is puntos inditados in su programma: s’indipendèntzia de s’assòtziu dae is partidos, sa formulatzione de unu proponimentu pro torrare a iscrìere s’Istatutu regionale, su ismànniu de programmas de finàntzia locale e regionale e sa batalla contras a su fenòmenu ispantosu chi est s’illascada de sa populatzione.

Ciccolini, però, no est de acordu. Cun un’àtera lìtera aberta e longa at finas issu iscritu a sos collegas sìndigos: “Su presidente eletu so deo e so dispostu a mi impignare a tales chi lista e rapresentàntzias siant unitàrias. Sos collegas legant totu sos documentos subra sa votatzione de su 23 cabudanni, chi como sunt a ogros de sa giustitzia, e posca detzidant. In s’ìnteri ammento chi diat essere unu pecadu a pèrdere s’ocasione chi nos dat s’ANCI natzionale pro unu rapresentante nostru in su diretivu suo”. Unu riferimentu làdinu a unu postu de rapresentàntzia finas pro s’àteru candidadu Emiliano Deiana, chi però at giai naradu chi nono a su cumbidu.