Su filòsofu e poeta de sos Istados Unidos Henry David Thoreau – unu chi nche l’aiant ghetadu a presone ca si si nche fiat negadu de pagare sa poll-tax (sa tassa chi su guvernu USA imponiat in su 1846 pro finantziare sa gherra ischiavista contra a su Mèssicu) – naraiat chi “sa solidariedade est s’ùnicu investimentu chi non fallit mai”.

E Georges Ivanovič Gurdjieff, filòsofu e iscritore armenu, chi aiat bìvidu intro sa fine de su XIX sèculu e sa metade de su XX, teorizaiat chi si “agiuas a sos àteros, as a èssere agiuadu. In capas cras, o forsis intro una chentina de annos, ma as a èssere agiuadu. Sa natura at a dèpere ischitire su dèpidu. Est una lege matemàtica e totu sa vida est matèmatica”.

Sa solidariedae duncas est unu sentimentu non bonu ebbia e giustu, ma, a manera filosòfica, est de cumbènia, in una mirada positiva de su mundu.

Su chi acadesset in Iscanu de su Monte Ferru, a pustis de su fogu mannu chi in s’istiu aiat brusiadu domos de fenu, cuiles e dominàrios, ammentat fainas de bantare che a custas chi si sunt àpidas in ogni parte de Sardigna.

Una terra in ue, pro bonu fadu, su sentimentu de sa “paradura”, in ocasione de eventos naturales (o dannu pro neghe de s’òmine) nos si ismèntigat mai.

Est in custu surcu chi si ponet s’addòbiu de sàbadu 19 santandria in s’agriturismu Montiferru, chertu a manera forte dae s’amministratzione comunale e dae sa Pro Loco de Iscanu, cun sa collaboratzione de Coldiretti Sardigna.

Su chi s’at a lograre dae su pràngiu de benefitzèntzia (30 èuros peròmine cun unu menù chi prevedit malloreddos, petza arrustida, patata, seadas, matzedònia e binu de sa zona) at a andare difatis – cun su mèdiu de sa Pro Loco – a sos tzitadinos de Iscanu chi l’ant fatu dannu sos fogos malos de s’istiu.

Sas prenotatziones si podent fàghere a su nùmeru 3478066013, in ue at a respòndere su sennore Antiogru Milia.