Sa cuntierra intre Clinton e Trump est sinniale de sa netzessidade de torrare, cun lestresa, a s’iscola polìtica.

Sa polìtica est un’arte e, che arte, tenet bisonzu de una butega, de unu maistru, diat èssere de una pesaria longa e trabbagliosa.

S’istrochimentu de su bonu chertare chi amus bidu in custa campànnia eletorale americana, est sa summa de sa ruina globale de su prozetu democràticu. “Mala tempora currunt”.

Est pretzisu de recuire a sa “pòlis”, a su sensu comunitàriu de su partetzipare democràticu contra onni personalismu chi bochit su cumpartire, s’ispìritu tzivile.

Custu est s’ùnicu remèdiu a sos totalitarismos.

Cale si siat cosa nd’at a essire a pizu, no at a fàghere bona resurtada.

*sindigu de Iscanu