Una cantzone, unu videu, caras medas, istòrias e testimonias. Est sa bellesa de Sardigna chi esplodet in cada cantu suo.

Sende chi l’ant pedidu in medas, acò su videu de chi at abertu s’eventu nostru de su 22 santugaine a su Teatru Màssimu.

Abaidade-lu totu.