Gianni chi leat su sole in sa Bobba. Gianni chi passizat paris cun sa pobidda o chi abrazat su fizu minore inantis de si ponnere a bufare e cantare cun battoro amigos in su zilleri.

Cantos de vida in domo chi nos parent una pubbricidade manna po s’Isola nostra e po Carloforte. Los abaidana in medas, in sa domo de custu pizinnu de 70 e prus, fata pius manna dae Facebook.

Dae carchi chida Gianni Morandi est faghinde unu film crefidu, cun meritu, dae sa Regione. Cun sa presenza sua ‘nd’est cundinde a totus de positivitade e de su risu chi juchet sempere in bucca.

Est unu risu sincheru, de zente ‘ona de aberu. Totus sos chi b’hant faedau in custas dies lu poten avverare.

Gianni Morandi – e totu su chi a sa Sardigna hat a torrare po mediu sou – nos costat pius pagu da una pariga de consulentes pagados po faghere finta de tribagliare in carchi ufficiu boidu dae annos.

E pius pagu de carchi pizinnu chi leat sa penzione de cunsizeri regionale.

Dinari bene ispesu, custu po Gianni. Carchi ‘orta puru Pigliaru ‘nde potet inzertare una.